شروع بکار مدرسه تربیت مدرس در سال 1361 آغاز و گروه پزشکی تربیت مدرس نیز از تاریخ 1362 شروع به کار کرد که بعد از تبدیل شدن به دانشگاه، گروه پزشکی نیز به دانشکده علوم پزشکی تبدیل شد.

چشم انداز دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در راستای برنامه تحول راهبردی، شامل سرآمدی هم‌جانبه در آموزش و پژوهش با کیفیت، تعامل بین رشته‌ای، برون‌گرایی و حضور فعال در عرصه های بین‌المللی و پایداری در تولید دانش در سطح ملی و منطقه ای است.