ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 آزمایشگاه عمومی باکتری‌شناسی مهدی اسعدی 4857
2 آزمایشگاه استریلیزاسیون باکتری‌شناسی مهدی اسعدی 4857
3 آزمايشگاه باکتری‌شناسی آقای مهدی اسعدی 3840
4 آزمايشگاه باکتری‌شناسی آقای مهدی اسعدی 3842
5 آزمايشگاه باکتری‌شناسی آقای مهدی اسعدی 4527
6 آزمایشگاه پالس فیلد ژل الکتروفورز باکتری‌شناسی مهدی اسعدی 4857
7 آزمایشگاه پی سی ار باکتری‌شناسی مهدی اسعدی 4857
8 آزمایشگاه الکتروفورز باکتری‌شناسی مهدی اسعدی 4857
9 آزمایشگاه هليكوباكتر باکتری‌شناسی آقای مهدی اسعدی 4803
10 آزمایشگاه کشت سلول(۲) باکتری‌شناسی مهدی اسعدی 4857
11 آزمایشگاه عوامل شیمیایی بهداشت حرفه‌ای عاطفه محمدی نژاد 3594
12 آزمایشگاه عوامل فیزیکی بهداشت حرفه‌ای عاطفه محمدی نژاد 3849
13 آزمایشگاه تهویه بهداشت حرفه‌ای عاطفه محمدی نژاد 3564
14 آزمایشگاه سم شناسی بهداشت حرفه‌ای عاطفه محمدی نژاد 3845
15 آزمایشگاه خون‌شناسی خون‌شناسی مهناز میرزایی 3826
16 آزمایشگاه عمومی 1 سم‌شناسی 4564
17 آزمایشگاه عمومی 2 سم‌شناسی 82880000
18 آزمایشگاه عمومی 3 سم‌شناسی 82880000
19 آزمایشگاه دستگاهها سم‌شناسی 82880000
20 آزمایشگاه فتومیکروسکوپ علوم تشریح شهرام پوربیرانوند مژده نوروزشاد 4879
21 آزمایشگاه میکروسکوپ نوری علوم تشریح شهرام پوربیرانوند مژده نوروزشاد 4879
22 آزمایشگاه کشت سلول 2 علوم تشریح شهرام پوربیرانوند مژده نوروزشاد 4879
23 آزمایشگاه کشت سلول 1 علوم تشریح شهرام پوربیرانوند مژده نوروزشاد 4879
24 آزمایشگاه مطالعات ملکولی علوم تشریح شهرام پوربیرانوند مژده نوروزشاد 4879
25 آزمایشگاه جنین شناسی علوم تشریح شهرام پوربیرانوند مژده نوروزشاد 4879
26 آزمایشگاه اتاق سرد علوم تشریح شهرام پوربیرانوند مژده نوروزشاد 4879
27 آزمایشگاه سالن تشریح علوم تشریح شهرام پوربیرانوند مژده نوروزشاد 4578
28 ترمیم سیستم عصبی فیزیولوژی مهدی سلیمی 4519
29 صرع فیزیولوژی مهدی سلیمی 3867
30 شکل پذیری سیناپسی فیزیولوژی مهدی سلیمی 3576
31 مطالعات درد و اعتیاد فیزیولوژی مهدی سلیمی 3864
32 آزمایشگاه تنفس و فعالیت مغز فیزیولوژی مهدی سلیمی 4562
33 کشت سلول فیزیولوژی مهدی سلیمی
34 الکتروفیزیولوژی سلول فیزیولوژی مهدی سلیمی 3867
35 آزمون های رفتاری فیزیولوژی مهدی سلیمی 3867
36 اپتوژنتیک فیزیولوژی مهدی سلیمی 3867
37 آزمایشگاه سایت انفورماتیک پزشکی سید جوادشکری مهر 82884590
38 حشره شناسی حشره‌شناسی پزشکی فرزانه باغخانی 3568
39 آزمایشگاه اینسکتاریوم حشره‌شناسی پزشکی فرزانه باغخانی 4863
40 آزمایشگاه ایمونولوژی تومور ایمنی‌شناسی نازنین کاظمی 3848
41 آزمایشگاه دندریتیک سل تراپی ایمنی‌شناسی نازنین کاظمی 4529-3848
42 آزمایشگاه ایمونولوژی و بیماری های عفونی ایمنی‌شناسی نازنین کاظمی 4856-3848
43 آزمایشگاه کشت سلولی شماره 1 ایمنی‌شناسی نازنین کاظمی 02182883848
44 آزمایشگاه کشت سلولی شماره 2 ایمنی‌شناسی نازنین کاظمی 02182883848
45 آزمایشگاه فلوسایتومتری ایمنی‌شناسی محبوبه محسنی 4550
46 آزمایشگاه آلودگی هوا مهندسی بهداشت محیط سید جوادشکری مهر 4580
47 آزمایشگاه میکروب شناسی محیطی مهندسی بهداشت محیط سید جوادشکری مهر 4580
48 آزمایشگاه فرایندهای نوین تصفیه آلاینده ها مهندسی بهداشت محیط سید جوادشکری مهر 4580
49 آزمایشگاه زیست فناوری محیطی مهندسی بهداشت محیط سید جوادشکری مهر 4580
50 آزمایشگاه بیوالکتروشیمی مهندسی بهداشت محیط سید جوادشکری مهر 4580
51 آزمایشگاه عمومی 2 بیوتکنولوژی پزشکی خانم فرزانه میرزاده 3858
52 آزمایشگاه عمومی 3 بیوتکنولوژی پزشکی خانم فرزانه میرزاده 3858
53 کشت سلول قارچ‌شناسی مریم رازقی 4540
54 آزمایشگاه عمومی1 قارچ‌شناسی مریم رازقی 3883
55 آزمایشگاه مولکولی 2 قارچ‌شناسی مریم رازقی 3883
56 کشت قارچ قارچ‌شناسی مریم رازقی 4505
57 آزمایشگاه عمومی ویروس‌شناسی ویروس‌شناسی سمیه علی پور 3581
58 آزمایشگاه ایزوله ویروس‌شناسی سمیه علی پور 3581
59 آزمایشگاه مولکولی ویروس‌شناسی سمیه علی پور 3581
60 آزمایشگاه کشت سلول ویروس‌شناسی سمیه علی پور 3581
61 آزمایشگاه Real-Time PCR ویروس‌شناسی سمیه علی پور 3581
62 ویروس‌شناسی ویروس‌شناسی سمیه علی پور 82883581
63 آزمایشگاه مهندسی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط سید جوادشکری مهر 4580
64 آزمایشگاه اتاقک رشد حشرات حشره‌شناسی پزشکی فرزانه باغخانی 3568
65 آزمایشگاه Pre-PCR / تاریکخانه ایمنی‌شناسی نازنین کاظمی 3846
66 آزمایشگاه تصویربرداری پزشکی هسته ای فیزیک پزشکی خانم حبیبی 4531
67 آزمایشگاه الکتریسیته میدان مغناطیسی فیزیک پزشکی خانم حبیبی 3839
68 آزمایشگاه فراصوت و لیزر فیزیک پزشکی خانم حبیبی 3882
69 آزمایشگاه رادیوتراپی و دزیمتری فیزیک پزشکی خانم حبیبی 3889
70 عمومی دانشجویان ارشد انگل‌شناسی . 3566
71 عمومی دانشجویان دکتری انگل‌شناسی . 3566
72 کشت انگل انگل‌شناسی . 3566
73 حلزون شناسی انگل‌شناسی . 3566
74 آزمایشگاه ایمنوپارازیتولوژی انگل‌شناسی . 3566
75 آزمایشگاه انگل‌های فرصت طلب انگل‌شناسی . 3566
76 مولکولی انگل‌شناسی . 3566
77 PCR انگل‌شناسی . 3566
78 کشت سلولی انگل‌شناسی . 3566
79 آزمایشگاه آلودگی هوا بهداشت حرفه‌ای عاطفه محمدی نژاد 3596
80 آزمایشگاه فرمانتو بیوتکنولوژی پزشکی خانم قنبرزاده 3858
81 عمومی بیوتکنولوژی پزشکی خانم قنبرزاده 3858
82 سیتوژنتیک و سیتوژنتیک مولکولی ژنتیک پزشکی . 3831
83 مولکولی 1 و اپی ژنتیک ژنتیک پزشکی . 3831
84 مولکولی 2 ژنتیک پزشکی . 3831
85 عمومی ژنتیک پزشکی . 3831
86 آزمایشگاه تصویربرداریMRI فیزیک پزشکی خانم حبیبی 4801
87 بالینی دیابت فیزیوتراپی آقای وحید قادری 5052
88 بیومکانیک کار فیزیوتراپی آقای وحید قادری 5052
89 بیومکانیک بافت فیزیوتراپی آقای وحید قادری 5052
90 الکتروفیزیولوژی فیزیوتراپی آقای وحید قادری 5052
91 آنالیز حرکت فیزیوتراپی آقای وحید قادری 5052
92 عمومی فیزیوتراپی . 3824
93 آزمایشگاه تهیه نمونه برای مطالعات میکروسکوپ الکترونی (TEM) علوم تشریح شهرام پوربیرانوند مژده نوروزشاد 4879
94 بیولوژی ملکولی- کشت سلولهای بنیادی بیوشیمی پزشکی . 3571
95 اصلاح ساختار فعالیت بیوماکرومولکولها بیوشیمی پزشکی . 3571
96 تشخیص ملکولی بیوشیمی پزشکی . 3571
97 تحقیقات سرطان بیوشیمی پزشکی . 3571
98 ایمنوشیمی بیوشیمی پزشکی . 3571
99 تکنولوژی آنزیم بیوشیمی پزشکی . 3571
100 بیوشیمی بالینی بیوشیمی پزشکی . 3571
101 کشت سلولی بیوشیمی پزشکی . 3571
102 آزمایشگاه بافت شناسی علوم تشریح شهرام پوربیرانوند - خانم نوروز شاد 4879
103 آزمایشگاه جراحی علوم تشریح شهرام پوربیرانوند مژده نوروزشاد 4879
104 آزمایشگاه عمومی بیوشیمی پزشکی . 3571
105 عمومی فیزیوتراپی . 3824
106 آزمایشگاه تومور مغزی فیزیولوژی مهدی سیلمی 4515
107 آزمایشگاه مهندسی بافت علوم تشریح شهرام پوربیرانوند – مهناز میرزایی 82884853
108 آزمایشگاه آمار زیستی آمار زیستی کریم سعادت 80883822
109 آزمایشگاه کشت سلول(1) باکتری‌شناسی آقای مهدی اسعدی 3840
110 آزمایشگاه آنتی میکروبیال باکتری‌شناسی آقای مهدی اسعدی 3842
111 آزمایشگاه مطالعات آنتی باکتریال باکتری‌شناسی آقای مهدی اسعدی 4527
112 آزمایشگاه باکتریوفاژ بیوتکنولوژی پزشکی خانم فرزانه میرزاده 3858
113 آزمایشگاه عمومی 1 بیوتکنولوژی پزشکی خانم فرزانه میرزاده 3858
114 آزمایشگاه دستگاهها بیوتکنولوژی پزشکی خانم فرزانه میرزاده 3858