تلفن

82883590

دورنگار

82884555

ایمیل

med@modares.ac.ir

آدرس

تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی
331-14115

موقعیت ما