# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 قارچ شناسی پزشکی قارچ‌شناسی دکتری
2 پرستاری آموزش پرستاری دکتری
3 مهندسی بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه‌ای دکتری
4 مهندسی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط دکتری
5 فیزیوتراپی فیزیوتراپی دکتری
6 ویروس‌شناسی پزشکی ویروس‌شناسی دکتری
7 ایمنی شناسی پزشکی ایمنی‌شناسی دکتری
8 انگل شناسی پزشکی انگل‌شناسی دکتری
9 فیزیک پزشکی فیزیک پزشکی دکتری
10 فیزیولوژی فیزیولوژی دکتری
11 باکتری شناسی پزشكی باکتری‌شناسی دکتری
12 خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقالخون (2 گرایش) خون‌شناسی دکتری
13 زیست فناوری پزشكی آمار زیستی دکتری
14 علوم تشریحی علوم تشریح دکتری
15 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آموزش بهداشت دکتری
16 آمار زیستی آمار زیستی دکتری
17 ژنتیک پزشکی ژنتیک پزشکی دکتری
18 قارچ شناسی پزشکی قارچ‌شناسی کارشناسی ارشد
19 بیوشیمی بالینی بیوشیمی پزشکی کارشناسی ارشد
20 پرستاری سلامت جامعه آموزش پرستاری کارشناسی ارشد
21 پرستاری سالمندی آموزش پرستاری کارشناسی ارشد
22 مهندسی بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه‌ای کارشناسی ارشد
23 مهندسی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد
24 فیزیوتراپی فیزیوتراپی کارشناسی ارشد
25 ویروس‌شناسی پزشکی ویروس‌شناسی کارشناسی ارشد
26 مامایی بهداشت باروری و مامایی کارشناسی ارشد
27 ایمنی شناسی پزشکی ایمنی‌شناسی کارشناسی ارشد
28 انگل شناسی انگل‌شناسی کارشناسی ارشد
29 فیزیک پزشکی فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد
30 فیزیولوژی فیزیولوژی کارشناسی ارشد
31 خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون خون‌شناسی کارشناسی ارشد
32 بیوتکنولوژی پزشکی بیوتکنولوژی پزشکی کارشناسی ارشد
33 علوم تشریح علوم تشریح کارشناسی ارشد
34 آمار زیستی آمار زیستی کارشناسی ارشد
35 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین حشره‌شناسی پزشکی کارشناسی ارشد
36 سم شناسی سم‌شناسی کارشناسی ارشد
37 انفورماتیک پزشکی انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد
38 ژنتیک انسانی ژنتیک پزشکی کارشناسی ارشد
39 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت آموزش بهداشت دکتری
40 مدیریت پرستاری آموزش پرستاری کارشناسی ارشد
41 پرستاری آموزش پرستاری دکتری
42 بیوتکنولوژی پزشکی بیوتکنولوژی پزشکی دکتری
43 بیوشیمی پزشکی بیوشیمی پزشکی دکتری
44 حشره‌شناسی حشره‌شناسی پزشکی دکتری
45 مهندسی بافت علوم تشریح دکتری
46 علوم سلولی کاربردی خون‌شناسی دکتری
47 بیولوژی تولید مثل علوم تشریح دکتری
48 فیزیک پزشکی فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد
49 بهداشت باروری بهداشت باروری و مامایی دکتری
50 باکتری شناسی باکتری‌شناسی دکتری
51 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آموزش بهداشت کارشناسی ارشد
52 میکروب شناسی پزشکی باکتری‌شناسی کارشناسی ارشد
53 ژنتیک انسانی ژنتیک پزشکی کارشناسی ارشد
54 پرستاری (داخلی-جراحی) آموزش پرستاری کارشناسی ارشد
55 علوم سلولی کاربردی خون‌شناسی دکتری