زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سیدجواد میرنجفی زاده فیزیولوژی اعصاب استاد فیزیولوژی الکتروفیزیولوژی اختلالات صرعی بررسی جریان های سیناپسی
سهراب حاجی زاده فیزیولوژی قلب و گردش خون استاد فیزیولوژی اثرات پیش شرطی سازی بر فعالیت قلب و عروق بررسی مکانیسم و الگوهای تنفسی
محمد جوان فیزیولوژی اعصاب استاد فیزیولوژی ترمیم میلین در بیماری MS کاربرد سلولهای بنیادی عصبی در بیماری نورودژنراتیو
یعقوب فتح الهی ننه کران فیزیولوژی اعصاب استاد فیزیولوژی شکل پذیری سیناپسی حافظه و یادگیری
سعید سمنانیان فیزیولوژی اعصاب استاد فیزیولوژی الکتروفیزیولوژی اعتیاد الکتروفیزیولوژی درد