زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سعید سمنانیان فیزیولوژی اعصاب استاد فیزیولوژی الکتروفیزیولوژی اعتیاد الکتروفیزیولوژی درد
یعقوب فتح الهی ننه کران فیزیولوژی اعصاب استاد فیزیولوژی شکل پذیری سیناپسی حافظه و یادگیری
محمد جوان فیزیولوژی اعصاب استاد فیزیولوژی ترمیم میلین در بیماری MS کاربرد سلولهای بنیادی عصبی در بیماری نورودژنراتیو
سهراب حاجی زاده فیزیولوژی قلب و گردش خون استاد فیزیولوژی اثرات پیش شرطی سازی بر فعالیت قلب و عروق بررسی مکانیسم و الگوهای تنفسی
سیدجواد میرنجفی زاده فیزیولوژی اعصاب استاد فیزیولوژی الکتروفیزیولوژی اختلالات صرعی بررسی جریان های سیناپسی