زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
فضل اله احمدی داخلی جراحی استاد پرستاری مراقبت در بیماران مزمن وسرپایی(ourpatient care/chronic care) ساخت و روان سنجی ابزار - تئوری و مدل پردازی
فاطمه الحانی آموزش بهداشت پرستاری کودکان دانشیار پرستاری آموزش پرستاری و مراقبت مبتنی بر ارتقاء سطح سلامت - اخلاق حرفه ای - سبک زندگی و کیفیت زندگی طراحی ابزارهای پایش بیماری و مداخلات سلامت محور - طراحی الگوهای کاربردی بومی
منیره انوشه آموزش بهداشت -بهداشت جامعه دانشیار پرستاری ارتقاء سلامت زنانWomen s Health Promotion ارتقاء خدمات پرستاریNursing Services Promotion
سیما محمدخان کرمانشاهی پرستاری کودکان استادیار پرستاری کیفیت زندگی اعضاء خانواده در پرستاری وآموزش استراتژیهای آموزش ویادگیری پرستاری
ربابه معماریان داخلی جراحی استادیار پرستاری آموزش بیمار بزرگسالان در پرستاری(patient education in adult) ارتقاء برنامه آموزش پرستاری (تحقیق عملکردی) - ارتقاء سلامت در دوره سالمندی
عیسی محمدی داخلی جراحی استاد پرستاری توسعه مشارکت و کل نگری در مراقبت پرستاری سنجش کیفیت مراقبت در بیماریهای مزمن
حسن ناوی پور مدیریت پرستاری استادیار پرستاری ارتباطات بین فردی(interpersonal communication) ارتباطات سازمانی - ارتباطات انسانی
زهره ونکی مدیریت پرستاری دانشیار پرستاری کیفیت زندگی کاری پرستاری(quality of work life nursing) توسعه صلاحیت اساتید ومربیان در آموزش پرستاری