زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
منیره انوشه آموزش بهداشت دانشیار پرستاری ارتقا سلامت زنان Women s Health Promotion ارتقاء خدمات پرستاری Nursing services promotion
سیما محمدخان کرمانشاهی پرستاری کودکان دانشیار پرستاری کیفیت زندگی اعضاء خانواده در پرستاری و آموزش استراتژیهای آموزش و یادگیری پرستاری
فضل اله احمدی داخلی جراحی استاد پرستاری مراقبت در بیماران مزمن و سرپایی (outpatient care/ chronic care) - ساخت و روان سنجی ابزار - تئوری و مدل پردازی
عیسی محمدی زیدی داخلی جراحی استادیار پرستاری توسعه مشارکت و کل نگری در مراقبت پرستاری سنجش کیفیت مراقبت در بیماریهای مزمن
حسن ناوی پور مدیریت پرستاری استادیار پرستاری سنجش کیفیت مراقبت در بیماریهای مزمن - ارتباطات سازمانی - ارتباطات انسانی
ربابه معماریان داخلی جراحی استادیار پرستاری آموزش بیمار بزرگسالان در پرستاری (patient education in Adult ) ارتقاء برنامه آموزش پرستاری)تحقیق عملکردی) صلاحیت مربیان پرستاری
زهره ونکی مدیریت پرستاری دانشیار پرستاری توسعه سیستم های ارایه مراقبت پرستاری توسعه صلاحیت اساتید و مربیان در آموزش پرستاری
فاطمه الحانی آموزش بهداشت دانشیار پرستاری آموزش پرستاری و مراقبت مبتنی بر ارتقاء سطح سلامت حرفه ای سبک زندگی و کیفیت زندگی طراحی ابزارهای پایش بیماری و مداخلات سلامت محور طراحی الگوهای کاربردی بومی
پریوش کردبچه فلسفه اسلامی- حکمت متعالیه استاد پرستاری