آزمایشگاه


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 آزمایشگاه باکتری شناسی1 دکتر نجار پیرایه-دکتر مبارز 3840 ساختمان شماره 2 104
2 آزمایشگاه باکتری شناسی2 دکتر نجار پیرایه -دکتر مبارزه 3842 ساختمان شماره 2 105
3 آزمایشگاه باکتری شناسی3 دکتر نجار پیرایه -دکتر مبارز 4527 ساختمان شماره 2 65
4 آزمایشگاه باکتری شناسی4 دکتر بخشی 4527 ساختمان شماره 2 66
5 آزمایشگاه PCR دکتر مبارز-دکتر بخشی - ساختمان شماره 2 116
6 آزمایشگاه کشت سلولی دکتر نجار پیرایه -دکتر بخشی - ساختمان شماره 2 -
7 آزمایشگاه باکتری های خاصه دکتر مبارز- دکتر نجار پیرایه - ساختمان شماره 2 61