آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمايشگاه شهین نجارپیرایه ساختمان 1 طبقه همكف اتاق 5 آزمايشگاه 3840
آزمايشگاه اشرف محبتی مبارز ساختمان 1 طبقه همكف اتاق 6 آزمايشگاه 3842
آزمايشگاه بی تا بخشی ساختمان 1 طبقه همكف اتاق 7 آزمايشگاه 4527
استريليزاسيون ... مهدي اسعدي ساختمان 1 طبقه همكف اتاق 4 آزمايشگاه
الكتروفورز ... مهدي اسعدي ساختمان 1 طبقه همكف اتاق 10 آزمايشگاه
پالس فیلد ژل الکتروفورز ... مهدي اسعدي ساختمان 1 طبقه همكف اتاق 8 آزمايشگاه
پي سي ار ... مهدي اسعدي ساختمان 1 طبقه همكف اتاق 9 آزمايشگاه
عمومي ... مهدي اسعدي ساختمان 1 طبقه همكف اتاق 3 آزمايشگاه
كشت سلول ... مهدي اسعدي ساختمان 2 ،زير زمين
هليكوباكتر امین طالبی بزمین آبادی ساختمان 1 طبقه همكف اتاق 11و12 آزمايشگاه 4803