فهرست دروس


 

لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد 


نیمسال اول سال 93-92 انگل شناسی مهر 92

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
1 2001191 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1 دکتر دلیمی اصل   یکشنبه 10-8  گروه
2 2001192 ایمنی شناسی 2 2 دکتر غفاری فر  سه شنبه 15-13  گروه
3 2001195 تک یاخته شناسی 1 3 دکتر دلیمی اصل   یکشنبه 12-10  گروه
4 2001196 کرم شناسی 1 3

دکتر غفاری فر

دکتر صدرایی

 دو شنبه 12-10  گروه
5 2001188 بیولوژی سلولی و ملکولی 2 دکتر فروزنده  -  - آموزش

 

لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
1 2090106 پایان نامه 6 - - - -

لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
1 2001194 حیوانات آزمایشگاهی و کاربردها در انگل شناسی 1 دکتر صدرایی  شنبه 10-8  گروه
2 2001200 روش تحقیق در علوم بهداشتی 2 دکتر صدرائی  یکشنبه 12-10  گروه
3 2001201 کارورزی 2

دکتر غفاری فر

دکتر دلیمی

دکتر صدرائی 

- -  گروه
4 2090501 سمینار 1

دکتر غفاری فر

دکتر صدرایی

- -  -

 

لیست دروس مقطع دکتری

نیمسال اول سال 93-92 انگل شناسی مهر 92

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
1 2001224 هماتولوژی بالینی و تشخیصی 2 دکتر کاویانی - - آموزش
2 2001225 فیزیولوژی انگل ها 2 دکتر دلیمی  یکشنبه 15-13  گروه
3 2001228 بیوشیمی پیشرفته و کاربردی در انگل شناسی 2 دکتر مصباح - - آموزش
4 2001231 اصول بیوتکنولوژی و کاربرد آن در انگل شناسی 2

دکتر فروزنده

- -  گروه
5 2001239 فارماکولوژی داروهای ضد انگل 2

دکتر دارائی
دکتر صدرایی

شنبه 12-10 آموزش

گروه
6 2001245 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1 دکتر دلیمی یکشنبه 10-8 گروه

نیمسال اول سال 93-92 انگل شناسی مهر 90

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
1 - رساله 20 - - - -

نیمسال اول سال 93-92 انگل شناسی مهر 89

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
1 2090120 رساله 20 - - - -

نیمسال اول سال 93-92 انگل شناسی مهر 87

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
1 2090120 رساله 20 - - - -