کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی دوره سال ورود
1 سيده ثريا فاضلي روزانه 1394
2 معصومه زمانيان روزانه 1394
3 مينا قهرچي ريزئي روزانه 1394
4 پريسا برات پور روزانه 1394
5 عشرت فتحي روزانه 1394
6 فاطمه عباس زاده حداد روزانه 1394
7 حسين مومني نژاد روزانه 1394
8 زهرا اميري لگموج روزانه 1396
9 شهلا كريميان روزانه 1396
10 فاطمه خواجه روزانه 1396
11 ندا سيدي مرغكي روزانه 1396
12 هاوژين امان اللهي روزانه 1396