زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
فرید بحرپیما فیزیوتراپی دانشیار فیزیوتراپی کنترل حرکت و الکترو فیزیولوژی فیزیو تراپی در دیابت
صدیقه کهریزی فیزیوتراپی دانشیار فیزیوتراپی كمر درد بیو مکانیک کار
گیتی ترکمان فیزیوتراپی استاد فیزیوتراپی اثر درمانهای الکترو مکانیکال بر پروسه ترمیم و ویژگی های بیو مکانیکی آن استئوپروز- استئوآرتروز