زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حسین مزدارانی ژنتیک پزشکی استاد ژنتیک پزشکی مكانیزم شكست و ترمیم كروموزومها ، ژنتیک و سیتوژنتیک ناباروری ،PDG / توسعه روشهای جدید سیتوژنتیک مولکولی سیتوژنتیك سرطان و بیماریهای شکست کروموزومی با روشهای مختلف سیتوژنتیکی و سیتوژنتیک مولکولی
محمدتقی اکبری ژنتیک پزشکی دانشیار ژنتیک پزشکی روشهای مولکولی در تشخیص بیماری های ژنتیکی و سرطان ها ژن درمانی در بیماریهای ژنتیکی و سرطان ها
مهرداد نوروزی نیا ژنتیک پزشکی دانشیار ژنتیک پزشکی اپی ژنتیک در بیماریهای ژنتیک / سرطان و سلولهای بنیادی ناباروری / PGD / درمانهای جدید
شیرین شهبازی ژنتیک پزشکی دانشیار ژنتیک پزشکی ژنتیک بیماریهای انعقادی و بیماریهای زنان مطالعات عملکردی جهش‌ها
مسعود گرشاسبی ژنتیک انسانی مولکولی استادیار ژنتیک پزشکی Gene mapping اساس مولکولی بیماریهای ژنتیکی