زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهرداد نوروزی نیا ژنتیك پزشكی دانشیار ژنتیك پزشكی اپی ژنتیک در بیماریهای ژنتیک / سرطان و سلولهای بنیادی ناباروری/ PGD/درمانهای جدید
حسین مزدارانی ژنتیك پزشكی استاد ژنتیك پزشكی مكانیزم شكست و ترمیم كروموزومها ، ژنتیک و سیتوژنتیک ناباروری ،PDG/توسعه روشهای جدید سیتوژنتیک مولکولی سیتوژنتیك سرطان و بیماریهای شکست کروموزومی با روشهای مختلف سیتوژنتیکی و سیتوژنتیک مولکولی
مسعود گرشاسبی ژنتیک انسانی مولکولی استادیار ژنتیك پزشكی Gene mapping اساس مولکولی بیماریهای ژنتیکی
شیرین شهبازی ژنتیك پزشكی دانشیار ژنتیك پزشكی ژنتیک بیماریهای انعقادی و بیماریهای زنان مطالعات عملکردی جهش‌ها
محمدتقی اکبری ژنتیك پزشكی دانشیار ژنتیك پزشكی روشهای مولکولی در تشخیص بیماری های ژنتیکی و سرطان ها ژن درمانی در بیماریهای ژنتیکی و سرطان ها