آزمایشگاه


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 آزمایشگاه HIV و هپاتیت اعضاءهيئت علمي   طبقه همکف ساختمان شماره 5  
2 آزمایشگاه شماره 3 اعضاءهيئت علمي 4557 طبقه 1- ساختمان شماره 5 3
3 آزمایشگاه شماره 2 اعضاءهيئت علمي 3581 طبقه 1- ساختمان شماره 5 2
4 آزمایشگاه شماره 1 اعضاءهيئت علمي 3807 طبقه 1- ساختمان شماره 5 1