آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه ایزوله حوریه سلیمانجاهی سمیه علی پور ساختمان 1 پزشکی طبقه سوم آزمایشگاه ویروس شناسی
آزمایشگاه Real-Time PCR حوریه سلیمانجاهی سمیه علی پور ساختمان 1 پزشکی طبقه سوم آزمایشگاه ویروس شناسی
آزمایشگاه عمومی ویروس‌شناسی حوریه سلیمانجاهی سمیه علی پور ساختمان 1 پزشکی طبقه سوم آزمایشگاه ویروس شناسی 4598
آزمایشگاه کشت سلول حوریه سلیمانجاهی سمیه علی پور ساختمان 1 پزشکی طبقه سوم آزمایشگاه ویروس شناسی
آزمایشگاه مولکولی حوریه سلیمانجاهی سمیه علی پور ساختمان 1 پزشکی طبقه سوم آزمایشگاه ویروس شناسی 4599