جدیدترین اخبار
عضویت مدیرگروه پژوهشی منابع آب پژوهشکده مهندسی آب در هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها
عضویت مدیرگروه پژوهشی منابع آب پژوهشکده مهندسی آب در هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها 2ارديبهشت1398
نشست تخصصی مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی
برگزاری نشست تخصصی یک روزه با عنوان مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در دانشگاه تربیت مدرس 26فروردين1398