سه‌شنبه 30 بهمن 1397 739

برگزاری جلسه داوری "طراحی هتل با رویکرد اقلیمی" دانشجویان کارشناسی ارشد معماری

جلسه داوری و بررسی طرح یک دانشجویان ترم یک کارشناسی ارشد معماری دانشگاه با موضوع "طراحی هتل با رویکرد معماری اقلیمی در سایت اکوکمپ توریستی بندر کنگ" 27 بهمن ماه با حضور اساتید گروه معماری، دکتر فرج¬الهی راد (استاد درس) و جمعی از صاحبنظران این حوزه به عنوان اساتید داور، در دانشکده هنر و معماری دانشگاه برگزار شد.

برگزاری جلسه داوری

در این طرح دانشجویان موظف بودند هتلی با برنامه فیزیکی مشخص برای 300 نفر طراحی و به ایجاد یک ساختار عمودگرا در حجم معماری به نحوی که با ساختار و زمینه سایت اکوکمپ توریستی بندر کنگ همخوانی داشته باشد، توجه کنند. همچنین توجه به ویژگی¬های فرهنگی و تاریخی منطقه که یک سایت تاریخی ارزشمند محسوب می¬شود، رویکرد اقلیمی و توجه به آسایش حرارتی و ویژگی¬های آب¬ و هوایی خاص منطقه، محل قرارگیری سایت در مجاورت شهر تاریخی کنگ و ساحل خلیج فارس، از جمله ویژگی¬های خاص این طرح بود که بر خلق یک اثر معماری متمایز از سایر طرح¬های هتل در نقاط مختلف کشور، اثر گذاشت.
در طرح های ارائه شده علاوه بر ویژگی¬های خاص اقلیمی منطقه و رفع و کنترل این ویژگی¬ها، به بوم و زمینه نیز توجه شایانی شد و دانشجویان به جای القای ویژگی¬های معمارانه خود بر محیط سایت، باید خود را با این سایت تاریخی و با ارزش همرنگ و همسو کردند.
گفتنی است در طی این جلسه، طرح های دانشجویان که در قالب شیت¬های معماری ارائه شده بود، توسط اساتید، داوری، نقد و بررسی شد و دانشجویان ضمن ارائه توضیحات به دفاع از ایده¬های طراحی خود پرداختند. در نهایت ضمن ارزیابی هر یک از کارها و تجمیع نمرات سه طرح به عنوان طرح¬های برتر این گروه توسط داوران معرفی شد.