شنبه 22 دی 1397 489

انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی برگزار شد

انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه 17 دی ماه به صورت الکترونیک از طریق سامانه گلستان برگزار شد.

انتخابات شورای صنفی  دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی برگزار شد

بر اساس اعلام کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی از تعداد 398 دانشجوی مجاز به شرکت در انتخابات، تعداد 175 نفر ( 44 درصد کل دانشجویان) در انتخابات شرکت کردند.
در پایان از میان 8 کاندیدای معرفی شده، زهره علی اکبری دانشجوی دکتری محیط زیست، حسین یزدان داد دانشجوی دکتری محیط زیست و صالح سخاوت دانشجوی دکتری جنگلداری به ترتیب با کسب بیشترین آرا به شورای صنفی دانشجویان دانشکده راه یافتند.
گفتنی است شورای صنفی جدید دانشکده طبق ماده 23 تا ماده 30 بخش (و) شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان مصوب 11/3/95، مشغول به کار شده و فقط در چارچوب حقوق صنفی (ماده 1 آیین¬نامه شورای صنفی دانشجویان مصوب 7/2/95 وزارت عتف)، مجاز به فعالیت می¬باشد.