چهارشنبه 21 آذر 1397 699

برگزاری مجمع دانش آموختگان دانشکده های کشاورزی و فنی و مهندسی

مجمع دانش آموختگان دانشکده های کشاورزی و فنی و مهندسی طی روزهای 14 و 19 آذرماه با حضور اعضای هیأت رئیسه این دانشکده ها و دانش آموختگان ادوار مختلف در سالن های شهید خلوتی و استاد مطهری برگزار شد.

برگزاری مجمع دانش آموختگان دانشکده های کشاورزی و فنی و مهندسی

مجمع دانش آموختگان این دانشکده ها با حضور اساتید، دانش آموختگان و هیأت رئیسه به منظور برگزاری انتخابات مجمع و بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه های آتی تشکیل شد.