یکشنبه 11 آذر 1397 478

نتایج طرح پایش اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد

نتایج اولیه طرح پایش اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه تربیت مدرس نشان می دهد ۸6 درصد دانش آموختگان مقطع دکتری و 64 درصد دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پس از اتمام تحصیل مشغول کار شده اند. پیش از این وزارت علوم از رتبه اول اشتغال دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس در مقایسه با سایر دانشگاههای برتر کشور خبر داده بود.

نتایج طرح پایش اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد

نتايج طرح پايش اشتغال دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس که تا کنون 20 درصد جمعیت دانش‎آموختگان سال های 90 تا 95 را مورد بررسی قرار داده است نشان می دهد ۸6 درصد دانش آموختگان دکتری و 64 درصد دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد موفق به یافتن شغل شده اند. این آمار همچنین نشان داده است که 83 درصد دانش آموختگان دکتری و 42 درصد دانش آموختگان کارشناسی ارشد شغل مرتبط با رشته تحصیلی خود یافتند
یافته های این پایش، از اشتغال بیش از 75 درصد دانش آموختگان زن مقطع دکتری و بیش از 40 درصد دانش آموختگان زن مقطع کارشناسی ارشد در مشاغل مرتبط و همچنین اشتغال بیش از 80درصد مردان دانش آموخته دکتری و نزدیک به نیمی از دانش آموختگان مرد کارشناسی ارشد در مشاغل مرتبط خبر می دهد.
آمارهای ارائه شده نشان داده است که 80درصد دانش آموختگان کارشناسی ارشد و 94 درصد دانش آموختگان دکتری هم اکنون به صورت تمام وقت مشغول به کارند.
گروه هدف این پایش دانش آموختگاني هستند كه از سال تحصيلي 91-90 تا سال تحصيلي 95-94 تحصيلات خود را در مقاطع كارشناسي ارشد يا دكتري به پايان رسانده اند. در اين دوره پنج ساله جمعاً 8074 نفر دانش آموخته كارشناسي ارشد و 2293 نفر دانش آموخته دكتري در كل 10367 نفر از دانشكده هاي مختلف فارغ‌التحصيل شده اند که تا كنون تعداد 2080 نفر معادل 20 درصد جامعه هدف به پرسشنامه پاسخ داده اند

گفتنی است طرح مطالعاتي پايش اشتغال دانشگاه تربيت مدرس از تيرماه سال جاری به ابتكار دفتر برنامه ريزي، گسترش و بازنگري دانشگاه و مشاركت انجمن دانش آموختگان آغاز گرديد. هدف از اين طرح انجام مطالعات تعيين وضعيت اشتغال رشته هاي مختلف دانشگاهي است تا بر اساس آن بتوان ظرفيت بهينه پذيرش دانشجو در رشته‌هاي مختلف را تعيين نمود.