چهارشنبه 23 آبان 1397 505

سیاست را کنار گذاشته و به مدیریت سیاسی توجه ویژه کنیم

اولین کنفرانس علمی دانشجویی جفرافیای سیاسی با محوریت قابلیت های رشته جغرافیای سیاسی در اداره بهینه کشور در سالن میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار و در طی آن از فرهیختگان و دانش آموختگان برتر جغرافیای سیاسی تقدیر شد.

سیاست را کنار گذاشته و به مدیریت سیاسی توجه ویژه کنیم

دکتر محمد حافظ نیا عضو هیات علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه در نخستین کنفرانس علمی دانشجویی جفرافیای سیاسی طی سخنانی ضمن تاکید بر تاثیر جغرافیای سیاسی بر مدیریت صحیح کشور گفت: هیچ فضای جغرافیایی بدون سازه مدیریتی موجود نیست و این اصلی پایدار و ثابت در جغرافیای سیاسی است.
وی افزود: در تمام سازه های جغرافیایی، یک سازه انسانی وجود دارد و سازه انسانی مجموعه ای از انسان ها است که به صورت همبسته دارای هویت و ساختار اجتماعی و کارکرد در فضای جغرافیایی هستند.
حافظ نیا سازه های انسانی را در سرنوشت سیاسی انسان ها موثر دانست و گفت: سازه های مدیریتی جدا از سازه های سیاسی نیستند و ما باید سیاست را کنار گذاشته و به مدیریت سیاسی توجه ویژه کنیم.
عضئ هیات علمی دانشگاه بیان کرد: برای فرهیختگان همیشه سوال بوده است که سیاستمداران و بازیگران قدرت باید کشور را اداره کنند یا مدیران سیاسی؟ در حقیقت سیاست مداری که علم مدیریت سیاسی ندارد، توانایی مدیریت کشور را ندارد، و ما ناچار هستیم از مدیر سیاسی فضای جغرافیایی برای اداره کشور صحبت کنیم نه یک سیاست مدار تنها آشنا با سیاست.
وی ادامه داد: در فضای سیاسی این روز ها کمبود یک مدیر سیاسی محسوس است و گانگسترهای امروزه قدرت سیاسی کشور ما لزوما یک مدیر سیاسی خوب نیستند و تداوم این امر سبب جهان سوم ماندن ایران می شود.
عهدیه آتشی، دبیر انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه نیز در اولین کنفرانس علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی در سخنانی با اشاره به اهمیت رشته جغرافیای سیاسی گفت: این رشته به عنوان علم مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا، دارای قابلیت های منحصر به فردی در اداره بهینه کشور است.
دبیر انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه با اشاره به اهمیت رشته جغرافیای سیاسی گفت: این رشته به عنوان علم مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا، دارای قابلیت های منحصر به فردی در اداره بهینه کشور است.
وی افزود: با این حال به دلیل نوپا بودن جغرافیای سیاسی در ایران از سویی و عدم شکوفایی قابلیت های کاربردی این رشته از سوی دیگر، بسیاری از مدیران و دست اندرکاران سطوح مختلف اجرایی کشور شناخت کمی از قابلیت های این رشته پرکاربرد دارند.
آتشی در پایان گفت: در این کنفرانس تلاش شد با مروری گذرا بر بخش هایی از ابعاد مطالعاتی رشته، کاربردها و قابلیت های آن بیان شود. همچنین دبیرخانه کنفرانس، ۶ محور را به عنوان محورهای اصلی و پایه ای در شناساندن قابلیت های رشته در اداره بهینه کشور، تدوین کرده و هر سه ماه یکبار کنفرانسی با همین عنوان برگزار خواهد شد.