چهارشنبه 2 آبان 1397 923

انجمن ها در طول زمان همواره جریان ساز و حرکت آفرین بوده اند

دکتر ناطق در گردهمایی مجمع فرهنگی و اجتماعی اساتید، ضمن اشاره به جریان سازی و حرکت آفرینی انجمن ها، گردهمایی اعضای هیأت علمی دانشگاه را حرکتی برای اندیشه ورزی و امیدبخشی دانست.

انجمن ها در طول زمان همواره جریان ساز و حرکت آفرین بوده اند

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از دکتر امین ناصری به عنوان پایه گذار مجمع نام برد و گفت: اولین گردهمایی مجمع ماحصل برگزاری 3 نشست با حضور بیش از 130 شرکت کننده در سال گذشته است. وجود این پتانسیل بالا در بین اساتید و همچنین شرایط موجود جامعه و نیاز به الگوآفرینی و امید بخشی سبب شد اولین گردهمایی را با هدف بهره مندی از اندیشه و فکر اساتید برگزار و سالی دو بار نیز آن را تکرار کنیم.
دکتر ناطق یادآور شد: انجمن ها در طول زمان و در سطح کشور همواره جریان ساز و حرکت آفرین بوده اند. تجربه ی انجمن و کانون های دانشجویی که منشأ فعالیت های ارزنده ای هستند ما را بر آن داشت که گردهمایی اساتید در قالب انجمن های داخل دانشگاه را برای اندیشه ورزی برگزار کنیم. امیدواریم معاونت فرهنگی با کمک اساتید که مخزن اندیشه و امید هستند فضای منفعل را به فضایی بانشاط و مملو از شور تبدیل کند.
در ادامه نخستین پنل گردهمایی با حضور دکتر شریعتی مدیر امور سیاست گذاری و برنامه ریزی معاونت فرهنگی و اجتماعی، دکتر اربابی عضو کارگروه فرهنگی دانشکده هنر، دکتر شاه علی عضو کارگروه فرهنگی دانشکده علوم پزشکی، دکتر شیخ محمدی عضو کارگروه فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها و دکتر تاجبخش عضو کارگروه فرهنگی دانشکده علوم ریاضی به نمایندگی از 10 کمیته تخصصی که در دانشگاه شکل گرفته است، تشکیل شد. در این نشست هر یک از نمایندگان کارگروه های فرهنگی و اجتماعی، گزارش کوتاهی از اهم فعالیت های فرهنگی و دستاوردهای دانشکده خود را ارائه و به تبادل تجربیات پرداختند.