چهارشنبه 2 آبان 1397 973

برگزاری نخستین گردهمایی مجمع فرهنگی و اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه

اولین گردهمایی مجمع فرهنگی و اجتماعی اعضاء هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با شعار "دانشگاه پیشران اثربخشی اجتماعی" دوم آبان ماه در سالن اجتماعات شهید مطهری برگزار شد.

برگزاری نخستین گردهمایی مجمع فرهنگی و اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه

در این گردهمایی که با حضور دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دکتر احمدی رییس و دکتر ناطق معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، مدیران حوزه فرهنگی و اساتید عضو کارگروه های فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها برگزار شد، ضمن ارائه گزارش برخی کارگروه ها و تبادل تجربیات اساتید و دانشکده های فعال، میزگردی به منظور پاسخگویی به سؤالات اعضای هیأت علمی پیرامون چالش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، نقش اعضای هیأت علمی به عنوان پیشران حوزه فرهنگی و اجتماعی، بودجه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و شفاف سازی بودجه های تفصیلی، ضرورت تدوین آئین نامه در خصوص فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اساتید، تجاری سازی محصولات فرهنگی، سرنوشت کمیسیون ماده 1 و ارتباط چالش های اقتصادی و فرهنگی برگزار شد.