چهارشنبه 2 آبان 1397 1229

"طرح دانش آموختگان وظیفه" اجرا می شود

در پی انعقاد تفـاهم نـامه همکـاري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، دانش آموختگان دانشگاهی توانمند به عنوان امریه سربازي به همکاری دعوت می شوند.

مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، به منظور استفاده بهینه و اصولی از توانمندي دانش آموختگان دانشگاهی "طرح دانش آموختگان وظیفه" را اجرا می کند. بر اساس این طرح دانش آموختگان دانشگاهی می توانند در آزمایشگاههاي تخصصی مرتبط با رشته خود به عنوان امریه سربازي بکارگیري شده و همکاري نمایند.
شرایط اعلام شده شامل:
1 .فـارغ التحصـیلان مقـاطع تحصـیلات تکمیلی دوره کارشناسـی ارشـد و دورة دکتري بوده و از وضعیت تحصیلی مناسبی برخوردار باشند.
2 . دانشـگاه هـا، موسـسه آموزشـی و پژوهشـی در اولـویت هسـتند کـه اعضـاء هیـأت علمی آنـان، آزمایشـگاههاي تحقیقاتی را بصورت گروهی با یکـدیگر اداره می کنند، علاوه بر این اسـتاد ناظر بر پروژه تعریـف شـده جهت انجـام خـدمت دانش آموخته (اسـتاد مسـئول آزمایشـگاه تحقیقـاتی در دانشـگاه) می بـایست قرارداد جاري و فعال با بخش دفاع (با اولویت پروژه نوظهور و بـدیع) داشـته باشد.
3 .متقاضی نخبه وظیفه نباشد.
4 .از مزایاي کسـري خدمت اسـتفاده نکرده باشـند. ولی چنانچه متقاضی، طرح کسرخدمتی را تا سقف 8 ماه، با واحدهاي تابعه ودجا انجام داده باشد و اسـتاد مسـئول آزمایشـگاه، تاکید بر نیاز به ظرفیت ایشان داشته باشد، بکارگیري ایشان در طرح دانش آموختگان وظیفه مجاز است.
5 .بیش از3 ماه به تاریخ اعزام مشمولان به منظور معرفی و بکارگیري، فرصت باقی مانده باشد، می باشد.
متقاضیان انجام خدمت سربازی می توانند پس از تکمیل فرم معرفی آن را به معاونت پژوهش و فناوري وزارت عتف ارسال کنند. برای کسب اطلاعـات بیشتر با شـماره 82233463 – 021 خـانم کریمی (دفتر ارتباط با صـنعت) تماس حاصل نمایید.