شنبه 21 مهر 1397 715

جمع آوری و امحای اصولی لامپهای مستعمل در دانشگاه انجام شد

در راستای ارتقاء بهداشت، سلامت و حفظ محیط زیست، اولین محموله ی لامپ های سوخته ی جمع آوری شده در دانشگاه، به صورت اصولی امحاء شد.

جمع آوری و امحای اصولی لامپهای مستعمل در دانشگاه انجام شد

دکتر سید غلامرضا موسوی عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی با اعلام این خبر اظهار داشت: اولین محموله ی لامپ های سوخته ی جمع آوری شده شامل 700 عدد انواع لامپ های مهتابی و 400 عدد لامپ کم مصرف (مجموعا 1100 عدد لامپ سوخته حاوی پسماند خطرناک جیوه) با استفاده از دستگاه امحای لامپ، در تاریخ 17/7/97 با نظارت دبیر کمیته HSE دانشگاه و نماینده گروه مهندسی بهداشت محیط بصورت اصولی امحاء گردید.
وی تصریح کرد: لامپ‎های فلورسنت و کم مصرف دارای بخار جیوه هستند که پس از سوختن به پسماندهای خطرناک تبدیل می‎شوند. لذا در صورت عدم جمع آوری مجزا و امحای مناسب این لامپ ها، درصورت شکسته شدن بخار جیوه موجود در آن ها وارد محیط می‎شود که می تواند منجر به آلودگی شدید گردد.
عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه یادآور شد: به منظور جلوگیری از آلودگی محیط، طرح ساماندهی جمع آوری و امحای اصولی لامپ های سوخته برای اولین بار در دانشگاه تربیت مدرس برنامه ریزی و اجرا شد. این طرح از ابتدای سال 1397 با همکاری گروه مهندسی بهداشت محیط و کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه برنامه ریزی و اجرا گردید.
در این طرح، ابتدا محل مشخصی برای استقرار ظروف جمع آوری ساخته و تجهیز گردید و لامپ های سوخته از واحدهای مختلف دانشگاه و خوابگاهها جمع آوری و در این محل نگهداری شد. در این دستگاه لامپ ها پس از ورود، خرد شده و گردوغبار و بخارات تولید شده در چهار مرحله با استفاده از فیلترهای مخصوص تصفیه و بخارات جیوه جمع آوری می شوند. فیلترها پس از اشباع شدن به لندفیل های صنعتی جهت دفع ایمن منتقل می گردند.