یکشنبه 15 مهر 1397 925

خوابگاه نرگس 2 به بهره برداری رسید

خوابگاه نرگس 2 برای اسکان دانشجویان مجرد دختر به بهره برداری رسید.

خوابگاه نرگس 2 به بهره برداری رسید

این خوابگاه 4 طبقه با ظرفیت 318 نفر دارای زیربنای حدود 4 هزار مترمربع است که هر طبقه دارای 16 اتاق و جمعا دارای 64 اتاق می باشد. متراژ هر واحد از این خوابگاه حدود 48 متر مربع است.
این خوابگاه در گذشته با نام مدرس 2 محل سکونت دانشجویان متاهل بوده است که از اسفند ماه سال گذشته تخلیه و در راستای ظرفیت سازی برای خوابگاه های تملیکی به جای خوابگاه های استیجاری دانشگاه برای اسکان دانشجویان دختر مجرد، بازسازی و تغیر کاربری داده شد و از مهر ماه سال جاری به بهره برداری رسید. برخی از دانشجویان متاهل ساکن در این خوابگاه فارغ التحصیل شدند، برخی به سایر خوابگاه های دانشگاه مانند مدرس 1 و کشاورزی منتقل شدند و به برخی نیز پرداخت وام ودیعه مسکن صورت گرفت.