دوشنبه 2 مهر 1397 1191

کوهنوردان دانشگاه به مرتفع ترین قله دنا صعود کردند

کوهنوردان دانشگاه تربیت مدرس به مناسبت روز جهانی ورزش دانشگاهی قله قاش مستان، بلندترین قله رشته کوه دنا را فتح کردند.

کوهنوردان دانشگاه به مرتفع ترین قله دنا صعود کردند

به مناسبت روز جهانی ورزش دانشگاهی 14 نفر از دانشجویان و کارمندان کوهنورد دانشگاه توانستند قله 4 هزار و 450 متري قاش مستان، بلندترین ارتفاع رشته کوه دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد را فتح کنند.
از سوي سازمان یونسکو بیستم سپتامبر هر سال به عنوان روز جهانی ورزش دانشگاهی با هدف تایید اهمیت ورزش در دانشگاه ها و نقش دانشگاه در جامعه به عنوان عاملی براي تحکیم و توسعه کیفیت تربیت بدنی و ورزش در خدمت شهروندان نامگذاري شده است.
براساس مصوبات سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر 2016 در پاریس، براي نخستین بار، بیستم سپتامبر هر سال از سوي این سازمان به عنوان روز جهانی ورزش دانشگاهی نامگذاري شده است.
نامگذاري این روز با هدف تایید اهمیت ورزش در دانشگاه ها و نقش دانشگاه در جامعه به عنوان عاملی براي تحکیم و توسعه کیفیت تربیت بدنی و ورزش در خدمت شهروندان انجام شد.
فدراسیون بین المللی ورزش هاي دانشگاهی (فیزو) از فدراسیون هاي عضو و کشورهاي عضو یونسکو دعوت کرده تا این روز را با توجه به فرهنگ خود و نیازهاي خاص با تمرکز به مقوله ورزش دانشگاهی برگزار کنند.