شنبه 31 شهریور 1397 755

برنامه تفصیلی بالندگی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی

در نشست 26 شهریورماه شورای دانشگاه، برنامه تفصیلی بالندگی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی بررسی و به تصویب رسید.

برنامه تفصیلی بالندگی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی

دکتر کلباسی معاون آموزشی دانشگاه با توضیحاتی درباره برنامه تفصیلی بالندگی اعضای هیات علمی گفت: این برنامه در دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری زمان زیادی را به خود اختصاص داده و با توجه به تحولات جهانی و سرعت تولید علم و دانش در دنیا و برای عقب نماندن از صحنه رقابت علمی دنیا باید استمرار آموزش و فرایند یادگیری و یاددهی داشته باشیم. دانشگاه هایی موفق هستند که هرم مناسبی میان اساتید، دانشیاران و استادیاران را تشکیل دهند و بتوانند آن را حفظ کنند که حفظ این هرم نیازمند برنامه است.
در ادامه دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری با توضیحاتی درباره این برنامه اظهار داشت: برای توسعه فرصت های یاددهی- یادگیری در محیط های دانشگاهی، ضرورت دارد برنامه هایی تدوین شود که از این برنامه ها در دانشگاه با عناوینی چون توسعه هیات علمی، دانش افزایی، بالندگی، توانمندسازی، ارتقای دانش و مهارت ها و عناوینی مشابه یاد می شود که مخاطب آن اعضای هیات علمی و در برخی مقوله ها سایر دانشگاهیان محسوب می شود. ارتقای عضو هیات علمی به عنوان کلیدی ترین عنصر مداخله گر در کیفیت دانشگاه، وابسته به میزان توسعه و نهادینه شدن فرهنگ یاددهی- یادگیری مستمر در فضای دانشگاه است که البته در ارتقای جامعه نیز موثر است.
وی گفت: بدون شک ایجاد فضا و فرهنگ یادگیری و بالندگی مداوم هدف غایی همه برنامه ها و اقدامات در این حوزه است و اجرای این برنامه گامی بلند برای تحقق این هدف خواهد بود.
مطالعه و تدوین این برنامه با عنوان برنامه تفضیلی بالندگی و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه و در راستای تحقق اهداف مندرج در روال راهبردی " پویایی و بالندگی مستمر اعضای هیات علمی (ایجاد مرکز پویای اعضای هیات علمی و توسعه فناوری های یاددهی- یادگیری) و بسته های موفقیت ذی ربط انجام شده است.
وی در خصوص اصول مهم در فرایند برنامه ریزی بالندگی و توانمندسازی، موانع اثربخشی برنامه های بالندگی و توانمندسازی، انواع روش های بالندگی و توانمند سازی، دسته بندی مقوله های کلان و خرد بالندگی اعضای هیات علمی و مهارت های آموزشی، پژوهشی، فردی و اجتماعی و معرفتی، مدیریتی و تخصصی و برنامه ویژه بالندگی استادان جدید الاستخدام مطالبی را عنوان کرد سپس اعضای شورا، نظرات خود را اعلام و برنامه تفصیلی با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.