شنبه 17 شهریور 1397 971

تغییر عنوان "مرکز تحقیقات مدیریت تعمیر و روسازی راه" به "مرکز تحقیقات مطالعات راه و ترابری"

در نشست اخیر شورای دانشگاه، تغییر عنوان "مرکز تحقیقات مدیریت تعمیر و روسازی راه " به مرکز تحقیقات مطالعات راه و ترابری" به تصویب رسید.

تغییر عنوان

دکتر بروجردیان رییس مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه تغییراتی در حوزه کاری و بازرایابی مرکز تحقیقات مدیریت تعمیر و نگهداری و روسازی راه ایجاد شده است که در این راستا نیاز است تا تغییری در عنوان آن ایجاد شود.
وی گفت: این مرکز از سال 85 تشکیل شد که با توجه به ماموریت خود در یکی از حوزه های تخصصی راه و ترابری یعنی تعمیر و نگهداری و روسازی راه فعالیت می نمود. با توجه به ترکیب اعضای هیات علمی مرکز و تغییراتی که در سیاست های وزرات راه شکل گرفت، پروژه های این مرکز تحقیقاتی توسعه و به سایر حوزه های راه و ترابری نیز تسری یافت.
وی افزود: با توجه به چارت سازمانی جدید این مرکز، فعالیت های مرکز در زمینه مهندسی ایمنی راه، مهندسی ترافیک، روسازی بتن و آسفالت ، راه آهن و بنادر گسترش می یابد و با توجه به تنوع این گرایش، پیشنهاد نام جدید ، مرکز تحقیقات مطالعات راه و ترابری می باشد.
در ادامه پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورا، تغییر عنوان مرکز تحقیقات مدیریت تعمیر و روسازی راه به مرکز تحقیقات مطالعات راه و ترابری تصویب شد.