یکشنبه 7 مرداد 1397 746

در پنجاه ودومین نشست هیأت امنا، برنامه و بودجه دانشگاه در سال 97 تصویب شد

در پنجاه و دومین نشست هیأت امنای دانشگاه که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، برنامه و بودجه تفصیلی دانشگاه در سال 97 به تصویب رسید.

در پنجاه ودومین نشست هیأت امنا، برنامه و بودجه دانشگاه در سال 97 تصویب شد

در پنجاه و دومین نشست هیأت امنای دانشگاه که دوم مردادماه برگزار شد پس از ارائه گزارش وضیعت علمی، پژوهشی و اداری- مالی دانشگاه توسط دکتر احمدی، برنامه و بودجه تفصیلی دانشگاه در سال 97 تصویب شد.
در ادامه ی این نشست اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح اقتصاد مقاومتی ارتقا دانشگاه به تراز بین الملی 5 دانشگاه برترکشور تعیین شد و ضمن بررسی و تصویب سایر دستورهای اداری و استخدامی دانشگاه، پیشنهادهای دانشگاه برای استفاده از تسهیلات تامین مالی خارجی (فایناس) جهت تجهیز آزمایشگاه ها و استفاده از تسهیلات بانکی از محل توثیق اموال دولتی در اختیار برای خرید تجهیزات ضروری آزمایشگاه ها و کارگاه ها و تبدیل به احسن کردن برخی از خوابگاه ها به تصویب رسید. در پایان موضوع چگونگی رفع کسری بودجه دانشگاه و تخصیص ها با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد بررسی قرار گرفت.