دوشنبه 4 تیر 1397 1264

برگزاری نشست " گروه گفتگوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی" در دانشگاه تربیت مدرس

دومین نشست " گروه گفتگوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی" پنجم تیرماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

برگزاری نشست

دومین نشست گروه گفتگوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی با حضور متخصصان علمی و اجرایی دو طرف ایرانی و فرانسوی به میزبانی گروه و قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و مشارکت شورای راهبردی روابط خارجی، انجمن ژئوپلیتیک ایران، بینیاد خانه علوم انسانی فرانس و رایزنی فرهنگی سفارت فرانسه در تهران، با هدف توسعه مناسبات علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دو جانبه و صلح و ثبات منطقه ای از طریق همکاری های دو طرف 5 و 6 تیرماه برگزار می شود.
برنامه روز نخست گروه گفتگوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی که سه شنبه 5 تیرماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود شامل دو نشست می باشد. نشست اول با موضوع عوامل ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر روابط دو جانبه ایران و فرانسه به ریاست پروفسور میشل فوشه با سخنرانی دکتر محمدرضا حافظ نیا، دکتر آینس لووالوا و دکتر سیروس احمدی از ساعت 10 تا 12و نشست دوم با موضوع بسترها و عوامل توسعه همکاری ها و روابط دوجانبه به ریاست دکتر حافظ نیا و سخنرانی دکتر عبدالرضا فرجی راد، دکتر برنارد هورکاد، دکتر گوروان لوبرا و دکتر محسن اسلامی از ساعت 14 تا 16 برگزار می شود.
برنامه دومین نشست گروه گفتگوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی روز چهارشنبه 6 تیرماه در محل شورای راهبردی روابط خارجی ج.ا. ایران ادامه می یابد.
گفتنی است نخستین نشست مشترک گروه گفتگوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی پیش از این در پاریس برگزار شده است.