یکشنبه 3 تیر 1397 1151

گردهمایی بین المللی اکوسیستم های گچی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور برگزار شد

گردهمایی بین المللی اکوسیستم های گچی، با مشارکت دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، نهم خرداد در سالن اجتماعات این دانشکده برگزار شد.

گردهمایی بین المللی اکوسیستم های گچی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور برگزار شد

در این گردهمایی علمی محققانی از دانشگاه کینگ خوان کارلوس و موسسه CSIC کشور اسپانیا تجربیات خود را در زمینه اکولوژی رویشگاه های گچی، نقش مردم در حفظ تنوع زیستی، تحلیل کارکردی جوامع گیاهی و نیز اثر تغییر اقلیمی ارائه دادند.
این گردهمایی در چارچوب طرح افق 2020 پروژه اتحادیه اروپا انجام شد.
دکتر مهدی عابدی عضو هیأت علمی گروه مرتعداری و مجری ملی این طرح در سخنانی اظهار داشت: در این طرح اکولوژی و تحلیل کارکردی اکوسیستم های گچی با مشارکت دانشگاه های فردوسی مشهد و دانشگاه تهران از ایران و 10 کشور انجام می شود و در این راستا همکاران اسپانیایی این طرح بین المللی به مدت 2 هفته از رویشگاه های گچی کشور بازدید کردند. وی افزود:همچنین این همکاران از آزمایشگاه اکولوژی کارکردی و نیز امکانات آزمایشگاهی و همچنین جنگل تحقیقاتی دانشکده بازدید به عمل آوردند.
توافق بر افزایش همکاری های علمی بین ایران و اسپانیا از جمله دستاوردهای این نشست بود. گفتنی است نتایج این سفر در کنفرانس اکوسیستم های گچی در دانشگاه آنکارا ترکیه ارائه شد.