چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 960

گزارشی از مفاهیم و روش ارزیابی عملکرد دانشکده ها در شورای دانشگاه ارائه شد

دکتر نسیم نهاوندی مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه در نشست 23 اردیبهشت ماه شورای دانشگاه به ارائه گزارشی از مفاهیم و روش ارزیابی عملکرد دانشکده ها پرداخت.

گزارشی از  مفاهیم و روش ارزیابی عملکرد دانشکده ها در شورای دانشگاه ارائه شد

وی اظهار داشت: ارزیابی عملکرد یکی از فرایندهای حیاتی هر سازمان به ویژه دانشگاه است و یکی از کارهایی که انجام می دهد سنجش و اندازه گیری عملکرد در حوزه مشخصی با هدف بازنگری ، اصلاح و بهبود عملکرد واحد ارزیابی شونده است.
دکتر نهاوندی افزود: در واقع اثر بخشی فعالیت ها در ارزیابی عملکرد بررسی می شود. بعد دیگر ارزیابی عملکرد، ارزیابی کارایی است که میزان کارایی تصمیمات مدیریت دانشکده در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات مورد بررسی قرار می گیرد. ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای تعیین کیفیت و کلید بهبود کیفیت است و نقطه شروع برنامه و چرخه بهبود کیفیت می باشد.
وی با اشاره به نشانگرهای ارزیابی عملکرد دانشکده ها تصریح کرد: ارزیابی در سطوح مختلفی صورت می گیرد از جمله ارزیابی دانشکده ها، رتبه بندی دانشکده ها و ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی. در ارزیابی عملکرد دانشکده ها که در هر سال تحصیلی صورت می گیرد نشانگرهایی از جمله سرانه درآمد آموزشی دانشکده، سرانه درآمد پژوهشی دانشکده، نسبت واحد آموزشی مدعو به واحد معادل تدریس شده، نسبت تعداد دانشجو به استاد، نسبت درصد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بین المللی، میانگین مدت زمان فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، نسبت تعداد دانشجویان دکتری به کل دانشحویان ورودی، سرانه مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی و ISI، مقالات ارائه شده اعضای هیات علمی در مجامع معتبر داخلی و خارجی و سرانه کتابهای پژوهشی اعضای هیات علمی مورد نظر می باشد.
مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد خاطر نشان کرد: منابع جمع آوری داده ها از طرق مختلفی صورت می گیرد به عنوان مثال داده های آموزشی و پژوهشی از سامانه گلستان، داده های اداری از مدیریت امور اداری، داده های مالی از دفتر بودجه و برخی از اطلاعات نیز از معاونت آموزشی و پژوهشی و دفتر اطلاعات و آمار دریافت می گردد.
وی در خصوص ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی نیز اظهار داشت: نشانگرهایی برای بررسی عملکرد گروه های آموزشی در نظر گرفته شده است که از جمله آنها می توان به فعالیت های آموزشی و پژوهشی، داشتن برنامه گروه و انجام ارزیابی درونی گروه در سال گذشته، نظم و رعایت ضوابط در گروه و وضعیت اعضای هیات علمی گروه از نظر تعداد و رتبه اشاره نمود. در این خصوص معیارهایی نیز مرتبط با طرح تحول راهبردی دانشگاه می باشد که باید در سال های آینده وزن آن ها بیشتر شود که بین المللی بودن گروه، وب گروه، خوداتکای مالی گروه و دانش آموختگان هر گروه از جمله این موارد هستند.