دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 1262

بر لزوم توجه به " کشاورزی فراسرزمینی" تاکید شد

پانزدهمین جلسه هم اندیشی استادان دانشکده کشاورزی پیرو موضوع " اقتصاد مقاومتی" جمعی از اساتید برگزار شد.

بر لزوم توجه به

در این جلسه ابتدا دکتر مسعود بیژنی، عضو هیئت‌علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، در سخنانی اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف "اقتصاد مقاومتی بویژه در رابطه با استفاده بهینه از منابع داخلی و ارز آوری به درون کشور و همچنین ایجاد اشتغال برای دانشجویان نیاز به کار کشاورزی، یکی از مهمترین اقدامات، تمرکز و توجه به مقوله کشاورزی فراسرزمینی است. در این راستا، باید اذعان داشت که یکی از مهمترین عرصه‌های کشاورزی فراسرزمینی، جذب، پرورش و نگهداشت دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی است.
دکتر بیژنی در ادامه افزود: امروزه، کشورهای پیشگام با تولید و توسعه علم در زمینه کشاورزی، دانشجویان را از دیگر کشورها جذب نموده و دانش و تجربه خود را به اشتراک می‌گذارند. بر این اساس، با توجه به پیشرفت‌های اخیر ایران در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری، این موضوع در حال حاضر، به عنوان عرصه‌ای از کشاورزی فراسرزمینی به عنوان یک ضرورت مطرح است. پر واضح است که این مقوله به نوبه خود دارای نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیداتی است که باید با در نظر گرفتن آن‌ها اقدام به جذب دانشجویان دیگر کشورها نمود.
وی هدف از ارائه پژوهش خود را، شناسایی چالش‌های جذب و پرورش دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران و ارائه راهبردهای لازم در این زمینه دانست و گفت: پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق، کاربردی، از نظر پارادایم تحقیق، کیفی و از نظر روش تحقیق، توصیفی است که با استفاده از فن دلفی کلاسیک در سه مرحله انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه که به صورت هدفمند انتخاب شدند، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری کشاورزی بودند. در این راستا، مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای جذب و پرورش دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران از دیدگاه پاسخگویان شناخته شدند و در انتها میانگین امتیازات هر چهار بخش، با تحلیل ماتریس SWOT محاسبه شد و یافته‌ها نشان داد که نقطه برآیند حاصل از تحلیل ماتریس SWOT در ناحیه WO (راهبرد محافظه‌کارانه) قرار گرفت.
شایان ذکر است سپس دکتر بیژنی به ارائه راهبردهای پیشنهادی خود بر اساس جدولی که برپایه این پژوهش تهیه و تنظیم شده بود، پرداخت.
در ادامه نیز جلسه به صورت پرسش و پاسخ، ارائه راهکارها، نظرات و پیشنهادات مختلف از طرف سایر اعضای هیئت علمی ادامه یافت .
دکتر حامد نجفی علمدارلو، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی، نیز در این نشست اظهار داشت: جذب دانشجویان خارجی یکی از شاخص های مهم در ارتقای تراز دانشگاه در سطح بین المللی است، اما به نظر می رسد که ارتباط آن با مبحث اقتصاد مقاومتی کمی تامل برانگیز است. در اقتصاد مقاومتی، بیشتر تکیه بر توان داخلی است جهت کم اثر کردن تهدیدات خارجی که اقتصاد کشور را متاثر می سازد، اما بحث جذب دانشجویان خارجی در قالب الگوی کشاورزی فراسرزمینی را باید در بافت دیگری مورد بحث قرار داد.
در پانزدهمین نشست هم اندیشی استادان دانشکده کشاورزی، دکترموسوی، دکتر آقاعلیخانی، دکترمیرفخرایی، دکتر وکیل پور، دکتر احمدی، دکترمیرلطیفی و دکتر واعظ نیز طی سخنانی به بیان نظرات خود پرداختند.