سه‌شنبه 28 فروردین 1397 1353

راه اندازی دوره میان رشته ای «علوم داده» در مقطع کارشناسی ارشد

در نشست اخیر شورای دانشگاه کلیات راه اندازی دوره میان رشته ای «علوم داده» در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب رسید.

راه اندازی دوره میان رشته ای «علوم داده» در مقطع کارشناسی ارشد

در این نشست دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری با توضیحاتی درباره این رشته گفت: علوم داده موضوعی میان رشته اي است که رشته های آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر در آن نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند. از آنجا که علوم داده به طور مستقیم با مبانی نظری و فناوري هاي نوین و پیشرفته ارتباط دارد با سرعت شگرفی رو به تکامل و پیشرفت است، اهمیت داشتن متخصصانی در این موضوع که بتوانند به ابعاد نظري این زمینه تسلط داشته و به تبع آن در پیشرفت علمی کشور موثر باشند، در راستاي برنامه هاي توسعه علم و فناوری کشور و توجه به تحقیقات بنیادی علوم الزامی به نظر می رسد.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد این رشته تصریح کرد: نیاز به پردازش و تحلیل داده هاي حجیم از الزامات عصر حاضر بوده و تربیت متخصصانی که بتوانند در این زمینه فعال باشند اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، پردازش و تحلیل داده هاي حجیم نظیر داده هاي هواشناسی، زیستی یا مالی به دلیل حجم و معمولا بعد بالا امر ساده اي نیست. به علاوه، هدف این رشته، تلفیق دانش، روش و تجارب چند حوزه علمی و تخصصی برای شناخت و حل مسائل پیچیده و معضلات فرهنگی و اجتماعی چندوجهی در یک جامعه است. نظر به این که روش هاي موجود بر مبانی نظری رشته های آمار و ریاضی استوار هستند، پیشبرد این حوزه و حتی فعالیت جدي در ابعاد کاربردي آن به دانش نظري عمیق نیازمند است. لذا، تربیت نیروي انسانی متخصص در این موضوع نیاز به برنامه هاي آموزشی و پژوهشی منسجمی دارد که راه اندازی رشته علوم داده می تواند به بخشی از نیازهای مدنظر پاسخ دهد.
وی افزود: از آنجا که این رشته با توجه به نیازهای بازارکار ایرانی تنظیم گردیده، بنابراین انتظار می رود که دانش آموختگان این رشته به خوبی جذب بازارکار شوند. از سوی دیگر، به نظر می رسد، با توجه به وجود واحدهای متنوع از رشته های گوناگون درگیر در راه اندازی علوم داده، بازار کار مناسبی برای دانش آموختگان این رشته در ایران وجود داشته باشد. به طور کلی، دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد علوم داده می توانند به فعالیت در گروه هاي تحقیقاتی یا حرفه اي مرتبط با موضوع علوم داده در صنعت، پزشکی، دنیای دیجیتال، کشاورزی ،علوم اجتماعی و انسانی و مراکز تجاری یا پژوهشی بپردازند.
دکتر مینایی در ادامه ضمن معرفی اعضای هیأت علمی کارگروه اولیه تدوین برنامه درسی و راه اندازی رشته در خصوص اعضای هیأت علمی مدرس رشته، رشته های دایر در گروه، وضعیت برنامه درسی پیشنهادی رشته، سابقه رشته در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه ها و طرح موضوع در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شورای آموزشی مطالبی را عنوان کرد.
در ادامه پس از بحث و بررسی موضوع از سوی اعضای شورا، کلیات راه اندازی دوره میان رشته ای «علوم داده» در مقطع کارشناسی ارشد با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد در خصوص جزییات آن از جمله مقایسه محتوا و هدف دوره با دوره های دانشگاه های خوب جهان، مشخص شدن دروس جدید و دروسی که با هم همپوشانی دارند و تفاوت محتوای این رشته با محتوای گرایش ریاضی کاربردی در نشست آتی شورای دانشگاه توضیحات کاملی همراه با جداول مقایسه ای ارائه گردد.