چهارشنبه 2 اسفند 1396 917

سمینار آموزشی "فرصت ها ی آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی در کشور چین"

کارگروه فرهنگی و اجتماعی دانشکده مهندسی شیمی سمینار آموزشی با عنوان " فرصت ها ی آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی در کشور چین" را برگزار می کند.

سمینار آموزشی

این سمینار روز شنبه 5 اسفند ماه ساعت 15 در اتاق 351 دانشکده مهندسی شیمی برگزار می شود.
سخنران این مراسم دکتر گنجی دوست رایزن علمی سابق ایران در چین می باشند.
حضو ردر این سمینار رایگان و برای تمامی دانشجویان تربیت مدرس آزاد می باشد.