دوشنبه 23 بهمن 1396 635

در نشست شوراي دانشگاه بر نقش مديريت صحيح اساتيد راهنما در كاهش سنوات تحصيلي دانشجويان تاكيد شد

در نشست شانزدهم بهمن ماه شوراي دانشگاه ، دكتر اصلاحچي معاون دانشجويي دانشگاه، گزارشي آماری از کارنامه دانشکده ها ازکمیسیون موارد خاص را ارائه كرد.

در نشست شوراي دانشگاه بر نقش مديريت صحيح اساتيد راهنما در كاهش سنوات تحصيلي دانشجويان تاكيد شد

وي تصريح كرد: سازمان مديريت براي دانشجويان كارشناسي ارشد تا ترم 4 و براي دانشجويان دكتري تا ترم 8 به دانشگاه ها بودجه مي دهد و هزينه دانشجويان مازاد دانشگاه در سنوات تحصيلي غير مجاز، سالانه 15 و نيم ميليارد تومان خواهد بود كه اين مبلغ سبب تحميل هزينه زيادي به دانشگاه خواهد شد.
وي از روساي دانشكده ها خواست تعداد دانشجويان هر دانشكده كه تا پايان شهريورماه فارغ التحصيل مي شوند را اعلام كنند تا معاونت دانشجويي بتواند برنامه ريزي بهتري جهت تامين خوابگاه براي دانشجويان جديد داشته باشد.
دكتر احمدي رييس دانشگاه نيز درخصوص راهكارهاي كاهش سنوات تحصيلي دانشجويان اظهار داشت:‌ طبق آيين نامه آموزشي دانشجو موظف است كه به صورت تمام وقت در دانشگاه حضور داشته باشد و دانشگاه نيز به اين شرط دانشجو را مي پذيرد.
وي افزود: دانشجو بايد يا به صورت منظم در دانشگاه حضور داشته و يا به صورت روزانه و مرتب به استاد راهنماي خود گزارش كار ارائه كند كه اين مساله بايد از ابتداي دوره تحصيل از سوي استاد راهنما مديريت شود و استاد راهنما شرايط فعاليت پژوهشي خود با دانشجو را بيان كند و در صورت تخلف دانشجو از شرايط، استاد راهنما ابتدا با كمك و تذكر و در نهايت با استعفا، همكاري پژوهشي خود را با دانشجو قطع و به گروه اعلام نمايد.
وي خاطر نشان كرد: دانشجو بايد نظم آكادميك داشته باشد و استاد راهنما بايد اين نظم را براي دانشجو تبيين و تفهيم كند و با رفتار منطقي و مديريت صحيح به دانشجو كمك كند تا در زمان معين دوره تحصيلي خود را به پايان برساند كه اين امر نقش موثري در كاهش دوره تحصيلي دانشجويان و كم شدن پرونده هاي ارجاعي به كميسيون موارد خاص دانشگاه خواهد داشت.