دوشنبه 23 بهمن 1396 628

ارزيابي گروه ها و رشته هاي آموزشي در دانشگاه انجام مي شود

نشست شوراي دانشگاه با حضور رييس، معاونان و روساي دانشكده ها شانزدهم بهمن ماه در سالن شورا برگزار شد.

ارزيابي گروه ها و رشته هاي آموزشي در دانشگاه انجام مي شود

دكتر احمدي رييس دانشگاه ضمن بيان اخبار مهم دانشگاه به نشست مشترك روساي دانشگاه هاي بزرگ با نمايندگان مجلس اشاره كرد و گفت: اين نشست در خصوص مصوبه كميسيون تلفيق مجلس كه پيش درآمد تصويب بودجه 97 كشور است تشكيل شد تا در خصوص توقف رشد حقوق و دستمزد گروه نخبگان كشور تجديد نظر شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به بررسي ارزيابي دانشكده ها در شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه اشاره كرد و گفت: با بررسي ارزيابي دانشكده هاي مختلف، تغييرات چشمگيري در كارنامه رده بندي دانشكده ها مشاهده شد و برخي در حوزه آكادميك، برخي در حوزهاي مديريتي و حفظ استاندارد ها و نظم امور و ... موفق بودند و برخي از دانشكده ها نيز در برخي از امور عملكرد ضعيفي داشتند كه نتايج ارزيابي ها از سوي دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه به تمام دانشكده ها براي شناخت نقاط قوت و ضعف آنها ارسال مي شود. همچنين اين ارزيابي براي گروههاي آموزشي در دانشكده ها نيز انجام مي شود و مشخص خواهد شد هر گروه در چه زمينه اي موفق عمل نموده است.
رییس دانشگاه افزود: همچنين اين ارزيابي در زمينه آمايش رشته ها نيز صورت مي گيرد و معاونت آموزشي رشته هاي موفق نوين و مورد نياز جامعه و آينده علم و فناوري را شناسايي مي كند و رشته هايي را كه در حوزه خدمات به جامعه و كشور جايگاه كمتري داشته و بازار كار اشباعي نيز دارند را آمايش و پالايش مي كنند تا با تعامل و جمع بندي در خصوص تعطيلي برخي رشته ها و تاسيس رشته هاي جديد و بين رشته دانشجويي از سوي وزارت علوم به دانشگاه ها ارسال شده تا حقوق آكادميك دانشجويان به صورت جدي رعايت اي به جاي آنها تصميم گيري شود.
دکتر احمدی در پایان با اشاره به تهيه و ابلاغ منشور حقوق دانشجويي از سوي وزارت علوم گفت: در برخي موارد ديده مي شود كه گروه و اساتید، حقوق دانشجويان در امور آموزشي و پژوهشي را رعايت نمي كنند كه در اين راستا يك منشور حقوق گردد.