چهارشنبه 11 بهمن 1396 911

دوره کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدید پذیر راه اندازی می شود

راه اندازي دوره ميان رشته اي «مهندسی انرژی های تجدید پذیر» در مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده كشاورزي در نشست شوراي دوم بهمن ماه به تصويب رسيد.

دوره کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدید پذیر راه اندازی می شود

دكتر مينايي گفت: لزوم استفاده از منابع انرژي جايگزين به دليل آلودگي هاي زيست محيطي سوخت هاي فسيلي و مبحث گرمايش جهاني و لزوم كاهش سطح آلاينده هاي زيست محيطي و به ويژه دي اكسيد كربن در ايران طبق معاهده پاريس،‌ لزوم تغيير جدي رويكرد كشور به استفاده از انرژي هاي تجديد پذير به عنوان منابع انرژي جايگزين و لزوم تربيت نيروي متخصص در حوزه انرژي هاي تجديد پذير با هدف اتكا به توان داخلي در جهت پيشبرد اهداف مذكور از جمله دلايل توجيهي ايجاد اين رشته مي باشد.
دكتر مينايي در ادامه در خصوص اعضاي هيات علمي مدرس رشته،‌ امكانات گروه و دانشكده، برنامه درسي پيشنهادي رشته،‌ وضعيت رشته در دانشگاه تربيت مدرس و ساير دانشگاه ها و تصويب رشته در كميسيون برنامه ريزي جامع آموزشي و شوراي آموزشي دانشگاه مطالبي را عنوان كرد.
در ادامه پس از بررسي موضوع از سوي اعضاي شورا،‌ راه اندازی دوره کارشناسی ارشد «مهندسی انرژی های تجدید پذیر» در دانشكده كشاورزي با اكثريت آرا به تصويب رسيد.