سه‌شنبه 3 بهمن 1396 793

موضوع انتقال مالكيت بسته هاي موفقيت به دانشكده ها بررسي شد

در بيست و هفتمين نشست كميته راهبري طرح تحول راهبردي دانشگاه كه يازدهم دي ماه با حضور رييس و اعضاي كميته برگزار شد، موضوع انتقال مالكيت بسته هاي موفقيت به دانشكده ها مورد بررسي قرار گرفت.

موضوع انتقال مالكيت بسته هاي موفقيت به دانشكده ها بررسي شد

در اين نشست در خصوص موضوع بكارگيري دانشجويان مشمول بنياد نخبگان مطرح شد كه هر يك از واحد هاي دست اندركار طرح تحول اقدام فوري نمايند و به ويژه براي اعلام نياز و به كارگيري دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد كه وقت آزادتري دارند اقدامات لازم را انجام دهند.
همچنين با توجه به چالش هاي مختلف به كارگيري دانشجويان در طرح تحول و لزوم اعمال ملاحظات خاص در همكاري آنان دقت لازم مبذول شود. همچنين جلسه توجيهي مشترك دانشجويان با مديران واحد هاي مديریت برنامه معاونت ها از سوي واحدPMO معاونت دانشجويي برنامه ريزي و اجرا گردد.
در ادامه دكتر ذگردي بحث هايي را در خصوص تصوير اجتماعي طرح تحول در دانشگاه و كيفيت آنها مطرح نمود و پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شد واحد PMO مركزي مطالعه و بررسي لازم را براي ارتقاي بيشتر كيفيت بسته هاي طرح تحول با توجه به معيارهاي مصوب قبلي براي تعريف بسته ها انجام دهند و نتيجه را براي عملياتي شدن پيشنهاد ها در كميته راهبري مطرح نمايند.
در مورد موضوع انتقال مالكيت نيز مقرر شد PMO مركزي دانشگاه ضمن بررسي و توجه به محتواي پيام دكتر البدوي در اين زمينه و نيز پيشنهادها و اظهار نظر اعضاي كميته، پيشنهاد جامعي را آماده و در كميته ارائه نمايند.
اعضاي كميته همچنين بر لزوم تمركز زدايي در كنار توجه به سبك سازي و روان سازي فرآيند ها، تمركز واحدهاي ستادي بر سياست گذاري و نظارت و ارزيابي، تعيين دامنه و گستره دقيق انتقال مالكيت، تعيين برخي مصاديق عيني مشمول انتقال مالكيت، تعريف يك دوره گذار در قالب تفاهم نامه و سپس انعقاد قرارداد نهايي، توجه به منافع كلان سازمان، طرفين و به ويژه مقصد در انتقال مالكيت،‌ توجه بيشتر به دانشكده هاي بزرگ و مادر در موضوع انتقال مالكيت،‌ ترغيب بيشتر دانشكده ها به انتقال مالكيت از طريق ارزيابي مصاديق انتقال مالكيت ايجاد شده تاكنون همچون تمركززدايي در حوزه هاي مختلف و اصلاح نگرش ها و و رويه ها و تعريف بسته هاي فراگير و يا بحراني مورد نياز انتقال مالكيت طرح و پيشنهاد نهايي واحد PMOمركزي در اين باره تاكيد كردند.