شنبه 16 دی 1396 1061

کارگاه آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاهی اعضای هیات علمی برگزار شد

کارگاه آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاهی اعضای هیات علمی جديد دانشگاه، دهم دي ماه در سالن مير حسني دانشكده علوم انساني برگزار شد.

کارگاه آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاهی اعضای هیات علمی برگزار شد

در اين نشست دكتر محمدزاده معاون پشتيباني و منابع انساني دانشگاه به برخي از قوانين اداري واستخدامي اعضاي هيات علمي اشاره و اظهار داشت: سه مرحله استخدامي براي اعضاي هيات علمي وجود دارد كه تحت عنوان قرادادي يا پيماني، ‌رسمي آزمايشي و رسمي قطعي مي باشد كه زمان تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي 2 تا 5 سال مي باشد كه اعضاي هيات علمي در صورت احراز شرايط لازم مي توانند ارتقا يابند.
وي افزود: هر عضو هيات علمي به ازاي هر سال فعاليت خود در دانشگاه يك پايه دريافت مي كند كه در اين راستا بايد تمام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خودئ را در سيستم ثبت نمايد و اگر سه سال متوالي يا 5 سال غير متوالي جهت ارتقاي پايه اقدام نكند به منزله ركود علمي محسوب مي شود.
وي با توضيحاتي در خصوص ارتقاي اعضاي هيات علمي گفت: اعضاي هيات علمي پس از گذشت حداقل 4 سال از شروع فعاليت خود در دانشگاه بايد تمام فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجرايي خود را در قالب 4 بخش مختلف ثبت نمايند و امتيازهاي لازم بر اساس آيين نامه ارتقا داده خواهد شد و عضو هيات علمي مي تواند به رتبه بالاتر ارتقا يابد.
وي خاطر نشان كرد: اعضاي هيات علمي بايد هفته اي 40 ساعت در دانشگاه حضور داشته باشند. روش دانشگاه نيز براي ثبت حضور و غياب ، بر اساس اعتماد و رعايت شأن اعضاي هيات علمي اين است كه بايد در فرم هايي كه به اين منظور در اختيار مديران گروه ها و روساي دانشگده ها قرار دارد،‌ ساعات حضور وغياب، مرخصي و ماموريت ماهانه خود را ثبت نمايند تا پس از بررسي از سوي مدير گروه و رييس دانشكده در اختيار امور مالي و اداري دانشگاه قرار گرفته و حقوق بر اساس آن پرداخت شود.
دكتر محمد زاده در ادامه در خصوص نحوه استفاده اعضاي هيات علمي از مرخصي استحقاقي و استعلاجي و شرايط استفاده از ماموريت هاي خدمتي، آموزشي و پژوهشي مطالبي را عنوان كرد.
در پايان اين نشست اعضاي هيات علمي سوالات اداري واستخدامي خود را مطرح كردند و معاون پشتيباني و منابع انساني و مدير دفتر امور هيات علمي دانشگاه به سوالات مطرح شده پاسخ گفتند.