یکشنبه 10 دی 1396 552

در صورت حصول بودجه در پرداخت مطالبات معوقه همكاران كوتاهي نخواهد شد

نشست شوراي مركزي صنفي اعضاي غير هيات علمي دانشگاه بيست و نهم آذرماه با حضور اعضاي شورا برگزار شد.

در صورت حصول بودجه در پرداخت مطالبات معوقه همكاران كوتاهي نخواهد شد

در اين نشست محمد يوسفي معاون شوراي مركزي شوراي صنفي اعضاي غير هيات علمي اظهار داشت: با توجه به جلسه مشترك اعضاي شورا با دكتر محمدزاده، دو نامه يكي در خصوص بسترسازي اوليه در زمينه توجه به مطالبات همكاران غير هيات علمي با در نظر گرفتن محدوديت زماني پايان سال و ديگري در خصوص تهيه و تنظيم كارنامه عملكرد دانشگاه با همكاري مسئولان تهيه شده و براي معاون پشتيباني و رييس دانشگاه ارسال شد.
همچنين مشكل همكاران شركتي در خصوص اضافه كاري و روزهاي 5 شنبه به عنوان يكي از اعضاي موثر در دانشگاه پيگيري و مورد بررسي قرار گرفت.
با توجه به نزديك شدن به ايام پايان سال در خصوص موضوعات مالي پيشنهاد شده اعضاي شورا به صورت سرزده با مدير مالي دانشگاه ديدار نموده و با ايشان در خصوص ميزان آمادگي مديريت مالي و فراهم بودن بسترهاي لازم براي پرداخت هاي معوقه هاي همكاران و اقدامات حوزه مالي مبني بر ارائه گزارش هاي شفاف مالي و مسئولان دانشگاه به منظور حساس نمودن آن ها به مساله و آگاهي بيشتر آنها از حجم مطالبات انباشته شده بحث و گفتگو كردند.
مدير امور مالي دانشگاه نيز پس از قدرداني از اعضاي شورا به جهت پيگيري هاي مستمرشان، مشكلات موجود در اين حوزه را تشريح و به مسائلي همچون تغييرات مكرر و وابسته به زمان در معافيت ها، ‌ماليات و جرايم بيمه ها اشاره نمود كه باعث كند شدن روند انجام امور حسابداري مطالبات و حتي توقف آن مي گردد.
وي عليرغم مشكلات موجود اين اطمينان را به اعضاي شورا داد كه در صورت حصول بودجه در انجام امور معوقه همكاران كوتاهي صورت نخواهد گرفت.