شنبه 9 دی 1396 1247

مرکز تحقیقات سلولی- مولکولی فرآورده های دارویي گیاهي در دانشگاه تاسیس می شود

در نشست چهارم دي ماه شوراي دانشگاه، تأسیس مرکز تحقیقات سلولی- مولکولی فرآورده های دارویي گیاهي به تصويب رسيد.

مرکز تحقیقات سلولی- مولکولی فرآورده های دارویي گیاهي در دانشگاه تاسیس می شود

دراين نشست بررسی درخواست تأسیس مرکز تحقیقات سلولی- مولکولی فرآورده های دارویي گیاهي از سوي دكتر فتح الهي معاون پژوهشي مطرح شد.
وي اظهار داشت:‌ به منظور گسترش روابط علمي با وزارت بهداشت و كسب حمايت هاي مالي اين وزارتخانه و در راستاي مزيت هاي نسبي كشور و پاسخگويي به نياز بازار و گسترش فعاليت هاي بين المللي،‌ تاسيس اين مركز كه با توجه به ظرفيت جغرافيايي ايران مي تواند قدرت خاصي را براي كشور ايجاد كند در دستور كار قرار گرفته است.
در ادامه دكتر بطحايي عضو هيات علمي دانشكده علوم پزشكي ضمن ارائه توضيحاتي درباره ضرورت راه اندازي اين مركز اظهار داشت: ایجاد یک مرکز تحقیقاتی وسیع به منظور طراحی و انجام مطالعات گسترده‏تر در مورد روش‏های مفید به منظور افزایش مواد موثره در گیاهان چه در سطح کشت گیاه کامل و چه در سطح کشت سلول و ایجاد روش‏های مناسب سلولی تولید کننده مواد موثره گیاهی و بازبینی اثرات زیستی فرآورده‏های گیاهان دارویی و در نهایت معرفی آنها به عنوان داروهای گیاهی موثر در پیشگیری و درمان بیماری‏های خاص، به عنوان مکمل/ همراه، همچنین فرآوری آنها به عنوان نانودارو به منظور رهائی در بافت یا محل خاص و یا طراحی داروهای مبتنی بر خصوصیات فردی یک ضرورت تلقی می‏گردد.
وي افزود: چنین مرکز تحقیقاتی با توجه به فراگیربودن پروژه‏هایی که در آن انجام خواهد شد، می‏تواند بستر خوبی جهت آموزش و آماده‏سازی عملی دانشجویان و آشنایی آنها با روش‏های افزایش مواد موثره در گیاهان، روش‏های آزمایشگاهی پیچیده در زمینه‏ی استخراج، تخلیص، آماده‏سازی و بررسی اثرات زیستی مواد موثره گیاهان در سطوح مختلف تحقیقاتی اعم از آزمایشات انجام پذیر در لوله آزمایش، شرایط برون تنی، درون تنی و مدل‏ سازی‏های مجازی کامپیوتری (ex vivo) و بیوانفورماتیکی و همچنین به کارگیری آن‏ها در پیشگیری، بهبود و درمان بیماری‏های مختلف در مدل‏های حیوانی و بررسی‏های بالینی در انسان و تولید/ بسته بندی‏های مکمل‏های غذائی مناسب جهت عرضه در بازار باشد.
وي خاطر نشان كرد: با توجه به سوابق و توانمندی آموزشی و پژوهشی گروه‏های مرتبط در دانشکده‏ی علوم پزشکی، همچنین دانشکدها‏ی کشاورزی و علوم زيستی در مورد گیاهان دارویی در دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات سلولی- مولکولی فرآورده‏های دارویی گیاهی جهت ارایه‏ی راهکارهای عملی و پاسخگویی به نیازهای جامعه مي تواند بر اساس اولویت‏ها و اهداف تعیین شده گام‏هایی موثر در جهت ارتقاء سلامت جامعه بردارد.
در ادامه پس از بررسي موضوع از سوي اعضاي شورا و تاكيد بر تقاضا محور بودن اين مركز و خودگرداني آن از نظر مالي و بدون پشتيباني دانشگاه،‌ موضوع تأسیس مرکز تحقیقات سلولی- مولکولی فرآورده های دارويی گیاهي در دانشگاه با انجام اصلاحات خواسته شده و با اكثريت آرا به تصويب رسيد.