دوشنبه 20 آذر 1396 506

دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی برگزار می شود

دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان "اقتصاد اسلامی و چالشهای اصلی اقتصاد ایران:توسعه، عدالت و اشتغال"22 آذرماه در دانشگاه برگزار می شود.

دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی برگزار می شود

دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی حول محورهای توسعه، توسعه انسانی، توسعه پایدار، رشد اقتصادی، فرصتها،برخورداری از مواهب توسعه، برنامه ریزی، سیاستگذاری، آموزش، بهداشت، مشارکت همگانی، توسعه تجاری، توسعه مالی و مانند اینها- عدالت، فقرزدایی، رفاه، تامین اجتماعی، فرصتها، حقوق اقتصادی مردم، فساد، تبعیض، قدرت خرید، توان اقتصادیمردم، یارانه، عدالت بین نسلی و مانند اینها-اشتغال، سرمایه گذاری، تامین مالی، بیکاری، نیروی کار، سرمایه، امنیت، ثبات، کارشایسته، خود اشتغالی، اشتغال غیر رسمی و مانند اینها، روز چهارشنبه 22 آذرماه جاری در سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه برگزار می شود.

همایش