شنبه 18 آذر 1396 731

مراسم روز پژوهش در دانشگاه برگزار مي شود

مراسم روز پژوهش با شعار پژوهش، كيفيت، خلاقيت، مرجعيت علمي و اقتدار ملي روز يكشنبه 26 آذر ماه از ساعت 8:30 تا 11:30 در سالن شهيد مطهري برگزار مي شود.

مراسم روز پژوهش در دانشگاه برگزار مي شود

مراسم روز پژوهش با شعار پژوهش، كيفيت، خلاقيت، مرجعيت علمي و اقتدار ملي روز يكشنبه 26 آذر ماه از ساعت 8:30 تا 11:30 در سالن شهيد مطهري برگزار مي شود.
ارائه سخنراني در خصوص دانشگاه جامعه محور و همكاري هاي بين المللي، ارائه گزارشي از دستاوردهاي طرح تحول راهبردي در حوزه پژوهش و برنامه ارتقاي دانشگاه به تراز بين المللي، رونمايي از هسته هاي پژوهشي منتخب دانشگاه در موج دوم طرح تحول راهبردي و معرفي و تقدير از برگزيدگان پژوهشي از جمله برنامه هاي مراسم روز پژوهش مي باشد.