چهارشنبه 8 آذر 1396 556

نخستين سمپوزيوم علمي زيست شناسي گياهي برگزار مي شود

گروه علوم گياهي دانشگاه، نخستين سمپوزيوم علمي زيست شناسي گياهي را برگزار مي كند.

نخستين سمپوزيوم علمي زيست شناسي گياهي برگزار مي شود

گروه علوم گياهي دانشگاه، نخستين سمپوزيوم علمي زيست شناسي گياهي را برگزار مي كند.
به همت گروه علوم گياهي دانشگاه، نخستين سمپوزيوم علمي زيست شناسي گياهي با حضور اساتيدي از دانشگاه هاي تركيه و پاكستان روز شنبه 11 آذر ماه از ساعت 10 تا 12 در دانشكده علوم زيستي برگزار مي شود.