شنبه 27 آبان 1396 1221

راه اندازي دوره كارشناسي ارشد "علوم و مهندسي آب-گرايش مديريت و برنامه ريزي منابع آب"

در نشست شوراي دانشگاه بيست و دوم آبان ماه، راه اندازي دوره كارشناسي ارشد " علوم و مهندسي آب-گرايش مديريت و برنامه ريزي منابع آب" در دانشكده كشاورزي به تصويب رسيد.

راه اندازي دوره كارشناسي ارشد

در نشست شوراي دانشگاه بيست و دوم آبان ماه، راه اندازي دوره كارشناسي ارشد علوم و مهندسي آب-گرايش مديريت و برنامه ريزي منابع آب در دانشكده كشاورزي به تصويب رسيد.
در اين نشست دكتر مينايي مدير دفتر برنامه ريزي، گسترش و بازنگري با بيان دلايل توجيهي ايجاد اين رشته گفت: نياز شديد به نيروي انساني با مهارت هاي مديريتي بر پايه دانش آب و هيدرولوژي و تغيير ماهيت مسائل آبي به ويژه در سطح كشور به سمت مسير مديريتي باعث شده است كه اين دانشگاه به عنوان اولين دانشگاه در كشور درصدد راه اندازي اين رشته برآيد. وجود تجربيات منحصر به فرد در موضوع مديريت منابع آب با تمركز بر مسائل ايران كه لازم است به صورت مدون و مبتني بر تجربيات مديريتي آب كشور براي تربيت نيروي انساني كارآمد به منظور فراهم آوردن امكان ارائه خدمات علمي و فني به كار گرفته شود.
وي افزود: در شرايط فعلي رشته هايي كه به حوزه آب مربوط مي شوند همگي رويكرد مهندسي دارند كه از اين بابت محدوديت هايي در زمينه توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اين حوزه به وجود مي آيد. براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه در ساير ابعاد مرتبط با مسائل آبي توسعه زمينه هاي جديد و نيز ايجاد بستر مناسب براي تحقق اهداف آن امري ضروري است كه خوشبختانه زمينه اجراي چنين امري در قالب گرايش مديريت و برنامه ريزي منابع آب فراهم آمده است.
دكتر مينايي همچنين به سابقه رشته در دانشگاه تربيت مدرس و ساير دانشگاهها،‌ برنامه درسي رشته، اعضاي هيات علمي،‌ امكانات گروه و دانشكده و ... اشاره كرد.
در ادامه پس از بحث و بررسي موضوع از سوي اعضاي شورا،‌ راه اندازي دوره كارشناسي ارشد علوم و مهندسي آب-گرايش مديريت و برنامه ريزي منابع آب با اكثريت آرا به تصويب رسيد.