شنبه 20 آبان 1396 1077

برگزاری اولین نشست پژوهشگران ایرانی غیر مقیم در دانشگاه

اولین نشست پژوهشگران ایرانی غیر مقیم 23 آبان ماه جاری در سالن شورای دانشگاه برگزار می شود.

برگزاری اولین نشست پژوهشگران ایرانی غیر مقیم در دانشگاه

اولین نشست پژوهشگران ایرانی غیر مقیم 23 آبان ماه جاری در سالن شورای دانشگاه برگزار می شود.
با حضور معاون امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اولین نشست پژوهشگران ایرانی غیر مقیم روز سه شنبه 23 آبان ماه از ساعت 10 تا 12 در سالن شورای دانشگاه برگزار می شود.