یکشنبه 14 آبان 1396 1451

چارچوب پایش طرح تحول راهبردی دانشگاه تدوین شد

دکتر نسیم نهاوندی از تدوین چارچوب پایش طرح تحول راهبردی دانشگاه خبر داد و گفت: دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه، چارچوبی را جهت پایش و ارزیابی طرح تحول راهبردی تدوین کرده است.

چارچوب پایش طرح تحول راهبردی دانشگاه تدوین شد

دکتر نسیم نهاوندی از تدوین چارچوب پایش طرح تحول راهبردی دانشگاه خبر داد و گفت: دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه، چارچوبی را جهت پایش و ارزیابی طرح تحول راهبردی تدوین کرده است.
دکتر نهاوندی مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه در گفتگویی در خصوص لزوم تحول در آموزش عالی گفت: دانشگاهها امروزه یکی از نهادهای بزرگی هستند که می توانند نقش مهمی در اقتصاد و توسعه کشور ایفا کنند. افزایش رقابت میان بازیگران و ذی نفعان، تحولات تکنولوژی و محیط بیرونی، تغییر در انتظارات و ارزش های ذینفعان، محیطی را ایجاد نموده که دانشگاه در آن با شرایط عدم اطمینان مواجه شود. دانشگاه تربیت مدرس نیز بی تأثیر از تحولات محیط پیرامون خود نیست و باید برای ماندن در عرصه آموزش عالی و داشتن حضوری فعال در این عرصه، به ایجاد تحول در خود بیاندیشد.
وی به ایده دانشگاه کلاس جهانی اشاره کرد و افزود: فرض اساسی ایده دانشگاه کلاس جهانی آن است که دانشگاه بتواند با دانشگاههای برتر جهان رقابت کند و در دنیا به رسمیت شناخته شود. دانشگاه تربیت مدرس نیز این هدف را که در سطح جهانی شناخته شود برای خود قرار داده و طرح تحول راهبردی فرصت مغتنمی است که دانشگاه تربیت مدرس می تواند در عمل به این مهم دست یابد. دانشگاه کلاس جهانی برای بهبود کیفیت آموزش و در کنار آن توسعه ظرفیت رقابت در بازار آموزش عالی جهانی، از طریق نوآوری و خلق دانش پیشرفته، تلاش می کند. این دانشگاهها به عنوان رهبران جهانی و دانشگاههای پیشرو، نقش بسیار مهمی در آموزش و تربیت سرمایه های انسانی متخصص و با کیفیت دارند.
دکتر نهاوندی ادامه داد: در حال حاضر توسعه دانشگاههای کلاس جهانی در دستور کار سیاست گذاران قرار گرفته و طی چند سال اخیر، کشورهای بسیاری برای دستیابی به برتری علمی و دانشگاهی تلاش می کنند. در کشور ما نیز، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پروژه ارتقاء پنج دانشگاه برتر کشور به سطح تراز بین المللی را مطرح کرده و مسلما یکی از راههای تحقق این هدف، تبدیل شدن دانشگاه به دانشگاهی در کلاس جهانی است.
وی از بین المللی شدن دانشگاه به عنوان یکی از زیرساخت های مهم برای رسیدن به دانشگاه کلاس جهانی، نام برد و در تشریح اقدامات دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد در راستای این هدف گفت: در این راستا دفتر نظارت، کتابچه ی بررسی نظام های رتبه بندی بین المللی دانشگاهها و جایگاه دانشگاههای برگزیده ایران را تهیه کرده است. در این کتابچه نظام های رتبه بندی مهم بین المللی دانشگاهها مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های بین المللی، وزن آنها، شرایط رتبه بندی دانشگاه در آن نظام، منابع جمع آوری اطلاعات و روش رتبه بندی تشریح و رتبه دانشگاههای برگزیده ایران در سطح ملی، منطقه ای و جهانی در سه سال اخیر در آن بیان شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه افزود: یکی از مهمترین نتایجی که از بررسی شاخص های بین المللی بدست آمد، وابستگی بین رتبه دانشگاهها در نظام های رتبه بندی مهم با نظام وبومتریک است. به عبارتی دانشگاههایی که در وبومتریک رتبه های خوبی دارند در نظام های رتبه بندی دیگر نیز از جایگاه بهتری برخوردارند و این اهمیت تمرکز دانشگاه بر شاخص های وب را نشان می دهد. شاخص های مهمی که در این نظام ها شناسایی شدند به علاوه شاخص هایی که در بررسی داشبوردهای دانشگاههای مطرح دنیا بدست آمد، ما را به شاخص های مهم که باید دانشگاه به آن توجه داشته باشد تا به تراز جهانی راه یابد، می رساند.
مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد، در ادامه تصریح کرد: آنچه در همه شاخص ها دیده می شود، اهمیت به بحث کیفیت و تضمین آن است. ایشان تضمین کیفیت در نظام دانشگاه را به عنوان یکی از رسالت های مهم دفتر نظارت برشمرد و گفت: موسسات آموزش عالی در دنیا با به کارگیری روش های ارزیابی ، به طور مستمر به بهبود کیفیت خود پرداخته و از ارزیابی درونی به عنوان رویکردی جهت بهبود و تضمین کیفیت استفاده کرده اند. در این راستا دفتر نظارت در سال 95 دو کارگاه برگزار کرد و در فروردین 96 نیز با 49 گروه آموزشی قرارداد انجام ارزیابی درونی را منعقد کرد. این دفتر همچنین به منظور کاهش مشکلاتی که به دلیل عدم آگاهی کافی از نحوه اجرای ارزیابی درونی در برخی گروه ها ایجاد شده بود، کتابچه راهنمای اجرای ارزیابی درونی را که متناسب با ارزیابی گروه های آموزشی در سطح تحصیلات تکمیلی است تدوین و در اختیار گروه ها قرار داده است. انتظار دفتر نظارت از گروه های آموزشی آن است که گروهها بتوانند با شناخت وضعیت موجود، برنامه و اقدامات گروه خود را برای رسیدن به وضعیت مطلوب مشخص نمایند.
وی از ارزیابی عملکرد دانشکده ها به عنوان یکی دیگر از روش های بررسی کیفیت در دانشگاه نام برد و افزود: در این راستا، ارزیابی عملکرد دانشکده ها با 15 شاخص کلیدی انجام و رتبه بندی و سطح بندی دانشکده ها انجام شده است. همچنین به منظور تحلیل رفتارهای مشابه، خوشه بندی دانشکده ها نیز انجام و ویژگی های آنها مشخص و اطلاع رسانی خواهد شد. دانشکده ها از نتایج ارزیابی عملکرد،‌ به منظور تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خود استفاده خواهند کرد و نقاط ضعف شناسایی شده در عملکرد هر دانشکده به منزله نقاط ارزشمندی است که با توجه و تمرکز بر آن هر دانشکده قادر به حرکت در مسیر تعالی خود می باشد.

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد

دکتر نهاوندی در تشریح فعالیت های دفتر نظارت و ارزیابی عملکرد در خصوص پایش برنامه طرح تحول راهبردی دانشگاه گفت: یکی از اقدامات این دفتر، پایش برنامه طرح تحول راهبردی است. به عبارت دیگر تمامی بسته های موفقیتی که در هر یک از روال ها تعریف شدند باید مورد پایش قرار گیرد تا نحوه انجام آن بسته کنترل شود. برخی از شاخص ها از نوع خروجی یا Outputهستند که خروجی واقعی بسته موفقیت را نسبت به خروجی مورد انتظار تعیین می کنند. برخی شاخص ها هم از نوع Outcome می باشند که شاخص های نتیجه یا پیامد بوده و در واقع این شاخص ها آثار بلند مدت نیل برنامه به هدف را می سنجند. شاخص های مهم دیگری به نام Impact یا تأثیر نیز وجود دارند که آثار بلند مدت تر تحقق اهداف را می سنجندو منعکس کننده نتایج تحقق اولویت های راهبردی هستند. با تعیین شاخص های Outcome (نتیجه) و Impact (تأثیر) می توان وضعیت دانشگاه را در رسیدن به اهداف بلند مدت طرح تحول راهبردی که در قالب اولویت های راهبردی تعیین شده است، نشان داد.
مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد در خصوص بررسی فرم های اختتام بسته های موفقیت موج اول طرح تحول راهبردی اظهار داشت: در حال حاضر فرم های اختتام بسته های موفقیت نیمسال اول به همراه مستندات بررسی و عملکرد بسته ها تعیین شده است.
وی وظیفه دفتر نظارت را شناسایی محدودیت ها و گلوگاه هایی در مسیر رسیدن به عملکرد مطلوب دانست و تأکید کرد: نتایج گزارش این دفتر از بسته های موج اول در تعریف و اجرای بسته های موج های بعدی بسیار اثرگذار خواهد بود.
دکتر نهاوندی در ادامه از تهیه و تدوین چارچوب پایش و ارزیابی طرح تحول راهبردی دانشگاه خبر داد و گفت: دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد چارچوبی را جهت پایش و ارزیابی طرح تحول راهبردی تدوین کرده است که به زودی نهایی شده و در کمیته راهبری طرح تحول ارائه می گردد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: دانشگاه تربیت مدرس با داشتن ویژگی های متمایز همچون جامع و تحصیلات تکمیلی بودن و بهره مندی از اساتید برجسته و قوی، شایسته است که جایگاه علمی خود را در کشور، منطقه و در سطح بین المللی ارتقاء دهد و بی شک دست یافتن به این مهم نیازمند همت و مشارکت جمعی تک تک اعضای هیئت علمی است.