چهارشنبه 10 آبان 1396 831

برگزاري دومين نشست هم انديشي استادان با موضوع " بايسته هاي ارتباط سازنده بين استاد و دانشجو"

دومين جلسه هم انديشي استادان با موضوع " بايسته هاي ارتباط سازنده بين استاد و دانشجو" شانزدهم آبان ماه برگزار مي شود.

برگزاري دومين نشست هم انديشي استادان با موضوع

دومين جلسه هم انديشي استادان با موضوع بايسته هاي ارتباط سازنده بين استاد و دانشجوشانزدهم آبان ماه برگزار مي شود.
دومين جلسه هم انديشي استادان با موضوع بايسته هاي ارتباط سازنده بين استاد و دانشجو روز سه شنبه شانزدهم آبان ماه از ساعت 15تا 17 در سالن شوراي دانشگاه برگزار مي شود.