دوشنبه 8 آبان 1396 1518

سخنرانی پروفسور اوتزن استاد نانوبیوتکنولوژی دانشگاه آرهوس دانمارک در دانشگاه تربیت مدرس

به همت دانشکده مهندسی شیمی، پروفسور دانیل اوتزن استاد نانوبیوتکنولوژی دپارتمان بیولوژی مولکولی دانشگاه آرهوس دانمارک، چهاردهم آبانماه در سالن اجتماعات جابر ابن حیان دانشگاه سخنرانی می کند.

سخنرانی پروفسور اوتزن استاد نانوبیوتکنولوژی دانشگاه آرهوس دانمارک در دانشگاه تربیت مدرس

 
به همت دانشکده مهندسی شیمی، پروفسور دانیل اوتزن استاد نانوبیوتکنولوژی دپارتمان بیولوژی مولکولی دانشگاه آرهوس دانمارک، چهاردهم آبانماه در سالن اجتماعات جابر ابن حیان دانشگاه سخنرانی می کند.
گروه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی، برنامه سخنرانی پروفسور اوتزن را با موضوع
Amyloid in Bacteria” “Self-Organizing روز یکشنبه 14 آبانماه از ساعت 14 تا 16 در سالن جابرابن حیان دانشکده علوم پایه برگزار می کند.