شنبه 29 مهر 1396 1694

بررسی افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان در نشست شورای دانشگاه

در نشست بيست و چهارم مهرماه شوراي دانشگاه که با حضور رييس، ‌معاونان و روساي دانشكده ها در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد، اعضای این شورا به برخی از موضوعات دانشجویی از قبیل افزایش سنوات تحصیلی، زمان دفاع از پایان نامه ها، ‌كسر نمره پژوهشي دانشجویان و ... پرداختند.

بررسی افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان در نشست شورای دانشگاه

در نشست بيست و چهارم مهرماه شوراي دانشگاه که با حضور رييس، ‌معاونان و روساي دانشكده ها در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد، اعضای این شورا به برخی از موضوعات دانشجویی از قبیل افزایش سنوات تحصیلی، زمان دفاع از پایان نامه ها، ‌كسر نمره پژوهشي دانشجویان و ... پرداختند.
دكتر محمد تقي احمدي رييس دانشگاه در سخناني به حضور منظم اعضاي هيات علمي در دانشكده و گروه تاكيد كرد و گفت: برخي از اعضاي هيات علمي بدون كسب موافقت رسمي دانشگاه، ‌به خارج از كشور سفر كرده و چندين ماه در سفر بوده اند كه اين موضوع بايد مورد توجه روساي دانشكده ها و مديران گروه ها قرار گيرد تا همكاري منظم اعضاي هيات علمي در هر ماه مورد تاييد قرار گيرد.
وي در خصوص افزايش سنوات تحصيلي دانشجويان تصريح كرد: برخي از مواردي كه در كميسيون موارد خاص مطرح مي شود، دانشجوياني هستند كه شامل سنوات تحصيلي مي شوند و اين طول دوره تحصيل سبب تحميل شهريه اضافي براي آنان خواهد شد كه پس از بررسي مشخص مي شود اين افزايش به علت سهل انگاري و بي نظمي استاد راهنما به وجود آمده است كه در اين صورت طبق تصميم هيات رييسه دانشگاه، پرداخت هزينه هاي مربوط به ترم اضافي بايد از سوي استاد راهنما صورت گيرد.
وي در ادامه با توضيحاتي در خصوص احضار برخي دانشجويان به كميته انضباطي گفت: دانشگاه هيچ يك از دانشجويان را به دليل شركت در اعتراضات به كميته انضباطي احضار نكرده است، بلكه تعداد معدودي از دانشجويان صرفا به دليل رفتار خلاف عرف دانشگاهي و اخلاق و مقررات دانشگاه، سد معبر و توهين مشخص و ايجاد تشنج طولاني در محيط هاي مجاور كلاس هاي درسی به كميته انضباطي فراخوانده شدند تا بتوانيم هرچه بيشتر به داشتن محيطي آرام جهت انجام فعاليت هاي سازنده در دانشگاه كمك كنيم.
در ادامه اعضاي شورا در خصوص ايجاد زير ساخت هاي لازم جهت رشد و نوآوري دانشجويان در كشور،‌ راه هاي صرفه جويي در دانشگاه، زمان دفاع دانشجويان، ‌كسر نمره پژوهشي و توجه به علوم انساني مطالبي را عنوان كردند.