یکشنبه 19 شهریور 1396 1702

راه اندازی دوره دکتری مهندسی صنایع چوب– گرایش صنایع سلولزی

در نشست سيزدهم شهريورماه شوراي دانشگاه راه اندازی دوره دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي – گرایش صنایع سلولزی به تصويب رسيد.

راه اندازی دوره دکتری مهندسی صنایع چوب– گرایش صنایع سلولزی

در نشست سيزدهم شهريورماه شوراي دانشگاه راه اندازی دوره دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي – گرایش صنایع سلولزی به تصويب رسيد.
در اين نشست راه اندازی دوره دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي – گرایش صنایع سلولزی از سوي دكتر مينايي مدير دفتر برنامه ريزي، گسترش و بازنگري مطرح شد.
وي با اشاره به دلايل توجيهي این رشته اظهار داشت: بررسي پتانسيل هاي كشور به لحاظ مواد اوليه، ‌نشان دهنده وجود حجم قابل توجهي از پسماند نيشكر، ‌كاه و كلش گندم،‌ جو،‌ برنج ،‌ پسماندهاي فيبري گياهان حاوي دانه هاي روغني كلزا و آفتابگردان در كنار حجم عظيمي از كاغذهاي باطله قابل بازيافت مي باشد كه توسعه علمي، ‌صنعتي و فناوري در اين بخش را نمايان مي كند.
وي گفت: آمارهاي مربوط به ايران و جهان نشان مي دهد افزايش جمعيت، ميزان مصرف انواع فرآورده هاي سلولزي به ويژه انواع كاغذها رشد فزاينده اي داشته است. همچنين نياز فزاينده به محصولات نوين سلولزي و عدم توليد آن در داخل كشور، همواره سبب خروج مقادير قابل توجهي ارز از كشور شده است كه اين امر لزوم توجه بيشتر به اين عرصه را نشان مي دهد.
دكتر مينايي در ادامه در خصوص اعضاي هيات علمي مدرس اين رشته،‌ امكانات گروه و دانشكده،‌ برنامه درسي رشته،‌ سابقه رشته در دانشگاه تربيت مدرس و ساير رشته ها و تصويب آن در كميسيون جامع آموزشي توضيحاتي را عنوان كرد.
در ادامه دكتر رياحي رييس دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي نور به اهداف اصلي تاسيس اين رشته اشاره كرد و گفت:‌ هدف از تاسيس اين رشته نوع نگاه آن به رفتار سنتي است كه روي بقاباي گياهان غير آوندي انجام مي شود و موادي كه از ضايعات آنها استخراج مي شود براي كاغذ، مورد نياز در صنايع دارويي و ... مورد استفاده قرار مي گيرد و ضمن كمك به اقتصاد كشور به جنبه هاي زيست محيطي نيز توجه مي شود و فارغ التحصيلان اين رشته بيشتر جذب بازار خصوصي مي شوند و خودشان نيز مي توانند صنايع و كارگاه هاي كوچك احداث كنند.
در ادامه پس از بررسي موضوع از سوي اعضاي شورا،‌ راه اندازي دوره دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي – گرایش صنایع سلولزی با اكثريت ‌آرا به تصويب رسيد.